Sökning: "stereofotogrammetri"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet stereofotogrammetri.

 1. 1. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Sammanfattning : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. LÄS MER

 2. 2. Nyttoanalys av volym- och fragmenteringsmätning : För en bättre uppskattning av järnhalt vid lastning i Kiruna skivrasgruva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Tonvall; [2017]
  Nyckelord :Fragmentation; stereo photogrammetry; mucking; Fragmentering; stereofotogrammetri; lastning;

  Sammanfattning : I LKAB:s gruva i Kiirunavaara i Malmfälten tillämpas brytningsmetoden skivrasbrytning, som går ut påatt driva ortar in i malmkroppen, från dem borra uppåtgående hål i malmkroppen, spränga och sedanlasta ut malmen, som med gravitationens hjälp rasar ner i orten.Ett mål för detta examensarbete är att undersöka fragmenterings- och volymmätningens potentiellaeffekt på det dataunderlag som ligger till grund för beslutsfattande i produktionslastningen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av biotopdatabas och tillämpning av landskapsekologisk analys i Huddinge kommun

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Mattias Bovin; [2014]
  Nyckelord :biotope database; biotope mapping; colour infrared aerial photo interpretation; crown cover estimation; landscape ecology; laser data; MatrixGreen; remote sensing; TWI; biotopdatabas; biotopkartering; fjärranalys; landskapsekologi; laserdata; MatrixGreen; tolkning av infraröda flygbilder; TWI; uppskattning av krontäckning;

  Sammanfattning : På grund av ökad urbanisering och exploatering av grönområden i stadsnära miljöer fragmenteras och reduceras arters habitat vilket bland annat ligger till grund för den globalt minskade biologiska mångfalden. För att stärka och förbättra arters möjlighet till spridning i landskapet, och därmed säkra en hög biologisk mångfald, efterfrågas insamling av data och utveckling av nya metoder för att identifiera ekologiska kärnområden och för att analysera habitatnätverk. LÄS MER