Sökning: "stereotypa könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden stereotypa könsroller.

 1. 1. "Pojkar tycker ju om actionfigurer" : en vetenskaplig essä om stereotypa genusföreställningar och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Meracos; [2020]
  Nyckelord :equality; ideas about gender; stereotypical gender identities; gender; categorization; jämställdhet; genusföreställningar; stereotypa könsroller; genus; kategorisering;

  Sammanfattning : This essay brings up topics including equality and stereotypical gender ideas in preschool. The purpose of the essay is to investigate if you can use one stereotypical gender idea to counteract another. The essay also demonstrate the importance of making one’s own stereotypical gender ideas visible in order to thereby be able to achieve equality. LÄS MER

 2. 2. Feminint, maskulint eller könsöverskridande? - En studie om könsstereotyper i svenska filmer för barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Johansson; Julia Kron; [2020]
  Nyckelord :Film; Förskola; Genus; Könsnormer; Könsroller; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Med digitaliseringens framträdande roll i förskolan har film blivit ett användbart verktyg i den pedagogiska verksamheten. En fråga att ställa i sammanhanget är därmed om pedagoger uppmärksammar genus i valet av barnfilmer såväl som det görs i valet av barnböcker? Syftet med denna studie är att analysera könsnormer som framträder i filmer, serier och videoklipp som visas i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Flicka eller pojke, spelar det någon roll? : En kvalitativ studie om jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Olsson; Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Genus; Kön; Förskola; Könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka förskollärares och barnskötares egna perspektiv angående jämställdhet i förskolan och hur de upplever sitt arbete med jämställdhet i förskolan. Undersökningen har utgått från en kvalitativ metod och det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. ”Om man alltså blir fostrade i att vara frimodiga eller mindre frimodiga” : En studie om hur makt fördelas beroende av könstillhörighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Genus; kön; makt; förhållningssätt; social konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur makt- och könsstrukturer konstrueras i förskolangenom att undersöka hur pedagoger talar och förhåller sig till barnen sett utifrån barnens kön.Den teoretiska utgångspunkten för studien låg i socialkonstruktionismen. LÄS MER

 5. 5. Pojkar kan inte dansa balett – Representation av barns kön i "Unga mammor"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Josefine Wiedekamm; [2020]
  Nyckelord :gender; femininity; masculinity; hegemony; performativity; framing; representation; reality-TV; Unga mammor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv studera hur barn representeras i realityserien Unga mammor. Med utgångspunkt i genus, framing och representation har jag genomfört en kvalitativ semiotisk analys och en framinganalys på fem medverkande familjer i 31 utspridda avsnitt i serien. LÄS MER