Sökning: "stereotype representation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden stereotype representation.

 1. 1. Ni kallar det galenskap, vi kallar det vardag - hur etablerade stereotypa föreställningar av Malmö omförhandlas i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mia Hakim; [2020]
  Nyckelord :Stuart Hall; Representation; Stereotyper; Populärkultur; Ideologikritik; Malmö; Memesofmalmö;

  Sammanfattning : Studien ämnade analysera uttrycken för en malmöitisk identitet på Instagram-kontot Memesofmalmö samt vilka idéer som dessa grundar sig på vad det gäller Malmö som stad och människorna som bor där. Detta genomfördes genom att applicera ett teoretiskt ramverk som främst utformades utifrån Stuart Halls representations teori och definition av stereotyper och praktiken av stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Representationen av maskulinitet i Guccis reklamfilm Mémoire d'une Odeur – En studie av Guccis reklamfilm med Harry Style som frontperson

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cajsa Enckell; [2020]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; representation; Gucci; reklam; parfymreklam; stereotyper; hippies; Harry Styles; stjärnglans; film semiotisk analys;

  Sammanfattning : Den reklam vi ser idag är oftast uppbyggd på stereotyper som leder till ensidiga representationer av genus och blir därför problematiskt i skapandet av reklam. I den här uppsatsen undersöks Guccis reklamfilm för deras parfym Mémoire d’une Odeur (2019) där Harry Styles är frontperson, genom en film semiotisk analys där maskulinitet utifrån representation av kropp och aktivitet är i fokus. LÄS MER

 5. 5. Breaking The Fourth Wall : a case study of racial representations in The Bachelor franchise

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elodie Mumhoreze; [2020]
  Nyckelord :Reality TV; The Bachelor; Race; Representation; Diversity; Stereotype; Whiteness; Other; Social Imaginary; Irony Bribe; Engagement; Audience Reception; Podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2002, ABC aired the first season of its new reality TV dating show, The Bachelor. Almost 20 years later, The Bachelor franchise has become a cultural phenomenon that is integral to the popular culture zeitgeist. LÄS MER