Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Revisorn – Grå, tråkig och osocial? : En studie om personlighetstyper för studenter inom redovisning/revision och utmärkande egenskaper för yrkesrollen som revisor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elina Lydén; Tove Svensson; [2020]
  Nyckelord :Stereotype; personality; personality type; Myers-Briggs Type Indicator; personality test; students; characteristics; business major; Stereotyp; personlighet; personlighetstyp; Myers-Briggs Type Indicator; personlighetstest; studenter; egenskaper; företagsekonomisk inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den traditionella stereotypen av revisorsyrket, som beskrivs som grå och tråkig, kan tänkas påverka studenters syn på revisionsbranschen. Personligheten anses betydande för valet av utbildning och individer med vissa egenskaper tenderar att välja en inriktning inom redovisning/revision. LÄS MER

 3. 3. Don't "just do it" – Hur användandet av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram påverkar sportföretags image

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Melinda Bergstrand; Louise Jannerdahl; [2020]
  Nyckelord :Stereotypiskt; Icke-stereotypiskt; Instagram; Sportföretag; Porträttering; Interaktion;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker sportföretags användande av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram. Syftet är att ta reda på hur konsumenter reagerar på olika typer av innehåll samt hur dessa uppfattningar påverkar företagets image. LÄS MER

 4. 4. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Ni kallar det galenskap, vi kallar det vardag - hur etablerade stereotypa föreställningar av Malmö omförhandlas i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mia Hakim; [2020]
  Nyckelord :Stuart Hall; Representation; Stereotyper; Populärkultur; Ideologikritik; Malmö; Memesofmalmö;

  Sammanfattning : Studien ämnade analysera uttrycken för en malmöitisk identitet på Instagram-kontot Memesofmalmö samt vilka idéer som dessa grundar sig på vad det gäller Malmö som stad och människorna som bor där. Detta genomfördes genom att applicera ett teoretiskt ramverk som främst utformades utifrån Stuart Halls representations teori och definition av stereotyper och praktiken av stereotypisering. LÄS MER