Sökning: "stereotyper i filmer"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden stereotyper i filmer.

 1. 1. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig karaktärsgestaltning –en komparativ studie som belyser skillnaderna mellan bröderna Grimms sagor och Disneys adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Andrade; Emelie Dahlin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Walt Disney; Bröderna Grimm; Snövit; Askungen; Törnrosa; Identitetsskapande; Stereotyper;

  Sammanfattning : I vår uppsats jämför vi bröderna Grimms sagor Snövit, Askungen och Törnrosa med Walt Disneys adaptioner av dessa.I de flesta utgivna sagohistorier skildras den kvinnliga karaktären på två olika sätt där det goda möter det onda. LÄS MER

 3. 3. Influencers beskrivning av den kvinnliga fertiliteten : En retorisk analys av reklamsamarbeten med Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefine Sporrong; [2021]
  Nyckelord :Reklam; preventivmedel; diskurs; retorik; genus;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencers och deras framställning av företaget Natural Cycles hormonfria preventivmedel i audiovisuella reklamsamarbeten. Materialet för studien är filmer från plattformen Youtube som valts ut efter antalet gånger de visats för mottagare, det vill säga de videor som flest gånger exponerats för publik och därmed haft störst möjlighet till inverkan på publiken. LÄS MER

 4. 4. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? : En semiotisk och narrativ analys över porträtteringen av kvinnliga antagonister och protagonister i Disney

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Moa Norman; [2021]
  Nyckelord :Disney; female representation; antagonist and protagonist; portrayal; semiotic analysis; narrative analysis; gender; Disney; kvinnlig representation; antagonist och protagonist; porträttering; semiotisk analys; narrativ analys; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsen har gjort i syfte att undersöka porträtteringen av kvinnliga antagonister samt protagonister i två Disneyfilmer för att se om porträtteringen skiljer sig filmerna emellan. De filmer som varit aktuella för undersökningen har varit Snövit och de sju dvärgarna (1937) samt Trassel (2010). LÄS MER

 5. 5. Mulan: lotusblomma eller kampsportsmästare? : En kvalitativ jämförande semiotisk studie av filmerna Mulan (1998) och Mulan (2020) ur ett genus- och kulturperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Mehmedovic; Hedvig Westman; [2021]
  Nyckelord :Mulan; Disney; ideology; culture; gender; stereotypes; semiotics; China; Mulan; Disney; ideologi; kultur; genus; stereotyper; semiotik; Kina;

  Sammanfattning : Studien ‘’Mulan: lotusblomma eller krigshjälte?’’ avser att jämföra manliga och kvinnliga karak­tärers samt den kinesiska kulturens representation i Disneys filmer Mulan (1998) och Mulan (2020) för att se vilka likheter och skillnader som finns i representationerna. Karaktä­rer­na och kulturen kommer att analyseras utifrån genus- och asiatiska stereotyper. LÄS MER