Sökning: "stereotyper."

Visar resultat 1 - 5 av 1067 uppsatser innehållade ordet stereotyper..

 1. 1. “Det blir ett kämpande som kvinna om man ska vara den som reklamen och stereotyper säger” - En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor upplever modeller i anti-aging reklambilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Bengtsson; Lovisa Lidung; [2022-02-10]
  Nyckelord :Anti-aging; Stereotyper; Ålderism; Könsmärkt ålderism; Reception;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sex kvinnor upplever modeller i reklambilder för anti-aging produkter avsedda för deras ålder. Teori: Ålderism, könsmärkt ålderism, stereotyper, receptionsteori. Metod: Kvalitativ metod med en receptionsanalys. Material: Sex stycken intervjuer med kvinnor i åldrarna 53-63 år. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av kvinnor och män iförhållande till skolansjämställdhetsuppdrag : – En kritisk diskursanalys av två programanpassade läroböcker i gymnasiekursenSvenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Genus; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två programanpassade läroböcker, Kontext – Svenska 1 för bygg- ochanläggningsprogrammet och Kontext – Svenska 1 för vård- och omsorgsprogrammet.Eftersom de två gymnasieprogrammen är starkt könsuppdelade är syftet att undersökahuruvida dessa läroböcker reproducerar eller problematiserar rådande normativakönsföreställningar och -stereotyper i samhället. LÄS MER

 3. 3. Autentisk femvertising : Dimensioner av autentisk femvertising och betydelsen med avseende på generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hellström; Elin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; Autencitet; Kvinnliga konsumenter; Reklam; Kvantitativ metod; Explorativ faktoranalys; ANOVA; Post Hoc test;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka autentisk femvertising från ett kvinnligt konsumentperspektiv. Detta görs genom att utforma en generaliserad modell av vad som anses vara av betydelse för att femvertising ska upplevas autentiskt. Vidare undersöks hur olika generationer förhåller sig till autentisk femvertising. LÄS MER

 4. 4. Hjältar, skurkar & stereotyper : Hur manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milla Nilsson; Elin Hynninen; [2022]
  Nyckelord :Hjältar skurkar; genus; fysionomi; frenologi; stereotyper; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersökte och analyserade hur manliga och kvinnliga spelkaraktärer kan porträtteras som goda eller onda utifrån stereotypa visuella attribut. Undersökningen utgick från teorier kring historisk fysionomi och populärkulturella stereotyper. LÄS MER

 5. 5. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER