Sökning: "sternudd drama"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sternudd drama.

 1. 1. Pedagogiskt drama som metod i svenskundervisningen : Lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Carolina Steen; Mikaela Wegmüller; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama som verktyg; dramapedagogik; drama; svenskundervisning; grundskollärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan kan utläsas att elever ska få möta och använda drama i undervisningen samt att drama ska vara ett inslag i skolans verksamhet (Skolverket, 2019, ss. 9, 262). LÄS MER

 2. 2. Där skoven skaver : En intervjustudie om publikens upplevda kunskapsinhämtning genom teater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ingebjørg Borg Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; teater; dramapedagogiskt efterarbete; bipolaritet; psykisk ohälsa; anhöriga; publik;

  Sammanfattning : Dennas uppsatsen är en del av kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater, närmare bestämt kursen Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater. Uppsatsen befinner sig inom det dramapedagogiska forskningsfältet och kan placeras inom det Sternudd (2000) definierar som det konstpedagogiska perspektivet (se sida3). LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt drama interagerat med nycirkusundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Andersson; [2013]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; cirkusskola; nycirkus; samarbete; tillit; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad pedagogiskt drama kan tillföra nycirkusundervisningen. Frågeställningarna har varit följande: Hur upplever eleverna dramapedagogiken? Vad har dramapedagogiken för betydelse för gruppen? Vad har dramapedagogiken för betydelse i cirkusundervisningen? Studien utfördes på en kulturskola i Skåne, på cirkusskolan där jag själv jobbar. LÄS MER

 4. 4. "Snubblande nära" En undersökande studie kring dramapedagogers syn på det terapeutiska fältet i drama

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Bremer; Linda Bremer; [2011]
  Nyckelord :pedagogiskt drama; psykodrama; gränsdragning mot det terapeutiska fältet i drama; strategier för gränsdragningen; dramaterapi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka dramapedagogers syn och hållning till begreppet terapi i pedagogiskt drama. Vidare undersöks hur gränsdragningen görs mot det terapeutiska och huruvida terapeutiska effekter förekommer i deras arbete. I studien medverkar fyra dramapedagoger och metoden som används är kvalitativ undersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Att leda arbete inom det konstpedagogiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Carolina (Lina) Ahlborg; Caroline Ausmaa; [2009]
  Nyckelord :drama; teater; konstpedagogiskt perspektiv; lärandesyn; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vilken syn verksamma dramapedagoger har på begreppet konstpedagogiska perspektivet som Mia Marie F. Sternudd tar upp i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran?”(2000) och vilka kompetenser som krävs för att leda ett dramaarbeta inom detta perspektiv där en vanligaste konstformen är arbete med teater. LÄS MER