Sökning: "stewardshipteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet stewardshipteori.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Aktiebaserade incitamentsprogram : En rationell investering eller på aktieägarnas bekostnad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Operations Management; Stockholms universitet/Operations Management

  Författare :Alexander Toftgård; Filip Ardin; [2018]
  Nyckelord :Incitament; Aktiebaserade incitament; Prestation; Agentteori; Stewardshipteori;

  Sammanfattning : Agentteorin menar att det existerar en intressekonflikt mellan de som kontrollerar och styr företaget samt de som äger företaget. Aktiebaserade incitament är ett styrmedel som ur ett agentteoretiskt perspektiv ska sammanföra agentens och principalens intressen vilket förväntas leda till ökad prestation. LÄS MER

 4. 4. Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Stegersjö; Tobias Segerborg; Filip Bengtsson; Jacob Meesak; [2017]
  Nyckelord :Principal-agentteori; stewardshipteori; rörlig lön; aktieägarvärde; Small Cap.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2017-01-12 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap. LÄS MER

 5. 5. Den verkställande direktörens ersättning : En jämförelse mellan fastighets-, finans och läkemedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Awabdeh Maikel Basmaci Talita; [2016]
  Nyckelord :Total recompense; CEO; Multiple regressions; Correlation; Agency Theory; Stewardship Theory; MVA; Total ersättning; Verkställande direktör; Multipel regressionsanalys; Korrelationsanalys; Agentteori; Stewardshipteori; MVA.;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to show if there is a significant relationship between the CEOs recompense and the size of the company between the industries. The goal is to compare the size of a company with the variable that shows performance and which of them who has the strongest connection to the recompense. LÄS MER