Sökning: "stiftelse ägare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden stiftelse ägare.

 1. 1. Skifta och skydda : en uppsats om generationsskiften av familjeägda bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elsa Persson; Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :generationsskifte; familjeföretag; arv; gåva; köp; testamente; äktenskapsförord; förvärvsklausuler; aktieägaravtal; stiftelse; stegvisa förvärv;

  Sammanfattning : I Sverige utgör 50 % av alla företag familjeägda bolag. Ägarna av dessa företag har ofta en önskan att nästa generation ska ta över från den äldre samt att de ska kunna begränsa kretsen av ägare till personer inom familjen eller lojala kompanjoner. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrning i näringsdrivande stiftelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sigrid Wittbom; [2013]
  Nyckelord :stiftelserätt; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska stiftelsen är av mycket gammalt ursprung, och idag ryms flera vitt skilda stiftelsetyper inom stiftelsebegreppet. Bland dessa utmärker sig den näringsdrivande stiftelsen. Trots att stiftelsen inte är en association kan den bedriva näringsverksamhet, antingen direkt genom stiftelsen, eller indirekt via näringsdrivande dotterbolag. LÄS MER

 3. 3. Utmätning och säkerhet i stiftelsers förmögenhetsmassa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vilhelm Patrikson; [2005]
  Nyckelord :Kredit- och säkerhetsrätt; Associationsrätt; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats behandlar skyddet för stiftelsers kapital. Detta görs med utgångspunkt i ett sakrättsligt perspektiv. Stiftelser är en komplex rättsfigur, vilken kan vara svår att placera in i rättssystemets systematik. De är per definition självägande rättssubjekt vars tillgångar är bundna till ett visst ändamål. LÄS MER

 4. 4. Trusten - skattesubjekt i Sverige? : The Trust - recognizable for Tax Purposes?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Paula Wadström; [2005]
  Nyckelord :trust; skattesubjekt; stiftelse;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds om det utländska institutet trust kan vara ett skattesubjekt inom den svenska skatterätten. I sitt eget hemland är truster ofta inte att betrakta som ett eget skattesubjekt utan där behandlas trusters förvaltare som dess ägare och därmed även som skattesubjekt vid beskattning av trustinkomst, förmögenhet m.m. LÄS MER