Sökning: "stigberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet stigberoende.

 1. 1. Historiska beslut, ojämlikhet och maktpositioner i klimatarbetet : Landsbygdskommuners möjligheter och hinder att bli fossilfria till senast år 2045

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ruth Björkholm; [2020]
  Nyckelord :risk society; city-country relationship; power; path dependency; lock-ups; risksamhälle; stad-land-relation; makt; stigberoende; inlåningar;

  Sammanfattning : Grunden till uppsatsen är Sveriges klimatpolitiska ramverk där följande mål satts upp: “senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” (Naturvårdsverket 2019b). LÄS MER

 2. 2. Boendesegregation och fysisk planering : En fallstudie om tankesätt och planering mot boendesegregation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Boendesegregation; Fysisk planering; Socioekonomisk segregation; Etnisk segregation; Demografisk segregation; Grannskapseffekter; Integration; Mångfald; Blandade upplåtelseformer; Flyttkedjor; Attraktiv boendemiljö; Allmännyttan; Tankefigur; Institutionalisering; Stigberoende;

  Sammanfattning : Boendesegregationsfrågan har under de senaste årtiondena blivit mer och mer uppmärksammad i den kommunala planeringen. Personer med olika bakgrund och attribut bor allt mer segregerat, där den geografiska uppdelningen debatteras för att innebära social exkludering och utsatthet. LÄS MER

 3. 3. Important system updates needed! : Masculinised logics and gendered path dependence in the European Union’s cybercrime institutions

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Felicia Rhedin; [2020]
  Nyckelord :cybersecurity; cybercrime; European Union; EU; EC3; feminist institutionalism; path dependence; cyber violence; VAW; VAWG; cybersäkerhet; cyberbrottslighet; EU; feministisk institutionalism; stigberoende; cybervåld;

  Sammanfattning : This thesis approaches the EU’s cybersecurity discourse from a feminist angle, using a theoretical perspective based on feminist institutionalism and path dependence. The aim is to explore what conceptual logics make it possible for the EU to conceptualise cybersecurity and -crime “problems” in a genderblind way. LÄS MER

 4. 4. Social housing eller sociala hyreskontrakt? -En komparativ studie av tre europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jens Reinsfelt; Martin Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Social housing; sociala hyreskontrakt; social bostadsförsörjning; stigberoende; segregation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet "social housing" och det motstånd som finns mot denna form av social bostadsförsörjning i Sverige. Den svenska bostadssektorns sociala modell, så kallade sociala hyreskontrakt utvärderas i ett komparativt perspektiv med Nederländerna och England, två länder som har "social housing". LÄS MER

 5. 5. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriel Traneborn; [2019]
  Nyckelord :hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Sammanfattning : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. LÄS MER