Sökning: "stil"

Visar resultat 1 - 5 av 646 uppsatser innehållade ordet stil.

 1. 1. En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jeton Kajtazi; Christopher Berg; [2021]
  Nyckelord :Sustainable management; Cultural-historical values; Medieval roof constructions; Medieval building techniques; Building survey; Hållbar förvaltning; Kulturhistoriska värden; Medeltida takkonstruktioner; Medeltida byggtekniker; Byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. LÄS MER

 2. 2. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 3. 3. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of the Quality between Formality Style Transfer of Sentences in Swedish and English, leveraging the BERT model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Lindblad; [2021]
  Nyckelord :Formality Style Transfer; BERT; Natural Language Generation; Swedish Language Models; GYAFC; Encoder-Decoder Models; Överföring av formalitetsstil; BERT; Generering av naturligt språk; Svenska språkmodeller; GYAFC; Kodnings-avkodningsmodeller;

  Sammanfattning : Formality Style Transfer (FST) is the task of automatically transforming a piece of text from one level of formality to another. Previous research has investigated different methods of performing FST on text in English, but at the time of this project there were to the author’s knowledge no previous studies analysing the quality of FST on text in Swedish. LÄS MER

 5. 5. Arbjörn : En ristarstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Julia Nordlöw; [2021]
  Nyckelord :Nordiska språk; svenska; språkhistoria; runologi; runristare; Arbjörn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för en vikingatida runristares produktion och stil. Studien behandlar 18 runstenar som på olika grunder tillskrivits runristaren Arbjörn. Materialet undersöks metodiskt med hjälp av attribueringsteori. LÄS MER