Sökning: "stillasittande arbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden stillasittande arbetare.

 1. 1. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design of a 3D training equipment : Development of a new exercise equipment to prevent injuries among sedentary workers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :3D training; Sedentary Worker; Physical Activity; Motivation; Industrial Design Engineering; Usability; 3D-Träning; Stillasittade Arbetare; Fysisk Aktivitet; Motivation; Teknisk Design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Low-intensity and sedentary work have become more common in work life the last decades. More and more people get health problems as stress, lack of well-being and decreased work performances. Neck, shoulders, and arms are the most affected areas because of low activity for a longer time. LÄS MER

 4. 4. Träningsmotivation och arbetsmotivation - Har de ett samband?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Catharina Haaranen; [2015-08-27]
  Nyckelord :Self-determination theory; motivation; arbetsmotivation; Träningsmotivation; fysisk aktivitet; stillasittande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar stillasittandet både i yrkeslivet och på fritiden. Stillasittande är en stor riskfaktor för olika sjukdomsbilder, medan fysisk aktivitet anses vara den största friskfaktorn för att motverka negativa hälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. Val av träningsupplägg och träningsdoseringar för att minska nacksmärta hos stillasittande arbetare : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carola Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Träning; nacksmärta; stillasittande arbetare;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att undersöka vilken typ av träningsupplägg och träningsdosering som ger effektiv smärtlindring hos stillasittande arbetare med nacksmärta. MetodI denna litteraturstudie gjordes sökningar i databaserna PubMed, PEDro och Cochrane. Totalt inkluderades tio artiklar för närmare granskning och sammanställning. LÄS MER