Sökning: "stöttning på modersmål"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stöttning på modersmål.

 1. 1. ”Om man inte kan ämnet blir man bara översättare, inte studiehandledare.” En studie om hur studiehandledare förklarar ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2019-10-08]
  Nyckelord :Studiehandledning; ordförråd; ordförklaring; översättning; stöttning på modersmål; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I skolan är studiehandledare en extra resurs som stöttar nyanlända elevers kunskapsutveckling på deras modersmål. I denna studie undersöks vilka förutsättningar studiehandledare har att förklara och översätta ord, vilka metoder de använder och huruvida det finns en problematik kring översättning och ordförklaring. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla nyanlända elevers språk och ämneskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fadia Yousef; Mirna Nasser; [2016]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; nyanlända elever; förberedelseklass; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur några utvalda lärare arbetar i sina ämnen för att utveckla nyanlända elevers språk- och kunskaper. Nya krav ställs på läraren för att möta elever som är nya i Sverige. LÄS MER

 3. 3. SVA-verksamheten verksamheten i teori och praktik på två högstadieskolor. : En fallstudie om hur studiens resultat kan påverka skolframgången för flerspråkiga elever.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Bergman; [2012]
  Nyckelord :Sva-verksamhet; flerspråkiga; skolframgång; modersmålslärare; sva- lärare; kursplaner;

  Sammanfattning : Det finns en del forskning kring att flerspråkiga elever inte når samma skolframgång som enspråkiga elever. Syftena med studien var att studera om, och i så fall hur, sva- verksamheten skiljer sig åt i teori och praktik på två högstadieskolor, analysera skillnaderna i kursplanerna svenska och svenska som andraspråk samt att studien ger en fingervisning om vilka möjligheter de flerspråkiga eleverna på ovan nämnda skolor har att nå samma skolframgång som elever som har svenska som modersmål. LÄS MER