Sökning: "stockholm ideal stad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden stockholm ideal stad.

 1. 1. På trendspaning efter demokrati : En fallstudie av idétävlingen Ung C Sundbyberg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilda Karlström; [2015]
  Nyckelord :Youth participation; public participation; democratic politics; idea competitions;

  Sammanfattning : Medborgardialoger är ett allt vanligare inslag inom planering, och framhålls ofta som ett viktigt verktyg för att främja den lokala demokratin och medborgarnas inflytande över planeringen. Inte sällan finns det stora förväntningar på medborgardialogers potential, då inte bara för ökad demokrati, utan även på den ska bidra till en ökad effektivitet i planeringsprocessen eller ge legitimitet till ett planförslag. LÄS MER

 2. 2. Blandstaden som planeringsideal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrika Ek Linde; [2015]
  Nyckelord :blandstaden; planeringsretorik; gentrifiering; social mångfald; social blandning; funktionsblandning; upprustning; utvecklingsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att finna svar på hur vi, inför framtidens stadsbyggande, kan åstadkomma optimalt hållbara, trivsamma och välfungerande miljöer och bostadsområden för alla oberoende av kön, ålder, bakgrund och samhällsklass. Med lanskapsarkitekturstudier, projektarbeten samt litteraturstudier som grund utkristalliserades tolv frågeställningar varav den om "Blandstaden" blev den viktigaste, då blandstaden sägs vara vår tids nya stadsbyggnadsvision (Bellander 2005, s. LÄS MER

 3. 3. Är reklambilder nonsens eller en kulturell resurs? : En bildpedagogisk undersökning om hur ungdomars ideologi och samhällskritik kan synliggöras i gestaltning av reklambilder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Matilda Evertsson; [2014]
  Nyckelord :samhällskritik; reklambilder; multimodalitet; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Examensarbete behandlar frågeställningen: Hur kan ungdomars ideologiska ståndpunkt och samhällskritik synliggöras genom gestaltning av egna reklambilder, med utgångspunkt i ett ifrågasättande perspektiv? Syftet med studien var att undersöka hur det var möjligt att få en inblick i vilka ideal och normer som berör ungdomar genom en skapande process. Att genom gestaltning av reklambilder i ett ifrågasättande perspektiv skapa förståelse för att en konstnärlig process kan vara ett sätt att förhålla sig till samhället. LÄS MER

 4. 4. Tät eller grön stad? : en utredning av förtätningsproblematiken med exempel från Årstafältet, Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Rönnols; [2013]
  Nyckelord :förtätning; grönområde; stadsbyggnad; urban sprawl; urbanisering; Årstafältet;

  Sammanfattning : Det råder en urbaniseringstrend i hela världen. När allt fler vill få rum i staden blir utmaningen stor att planera och bygga städer som både är långsiktigt hållbara och utgör en god livsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kärnfamiljens status : En studie om kärnfamiljens status som ideal och norm i familjerättssekreterares arbete med familjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dennis Wijk; [2012]
  Nyckelord :familj; ideal; norm; status;

  Sammanfattning : In Nuclear family as status Dennis Wijk examines if and how the nuclear family ideals and norms permeates family law secretaries work with families. The aim of the study is to investigate if the nuclear family has the status of ideals and norms in the family law secretaries practice. LÄS MER