Sökning: "stockholms universitet institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden stockholms universitet institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

 1. 1. Dagvattnets föroreningar som potentiellt hot för en god ekologisk och kemisk status i ytvattnet : En kartläggning av Vallentuna tätorts dagvattenhantering utifrån dess tillsynsbehov

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Ulrich Wimmer; [2014]
  Nyckelord :environmental quality standards; pollution; municipal supervision; stormwater; Vallentuna lake; water quality; surface water; Water Framework Directive; sustainable use; water resources; purification; EU; storm water management; Vallentuna; dagvatten; föroreningar; kommunal tillsyn; miljökvalitetsnormer för vatten; Vallentunasjön; vattenkvalitet; ramdirektivet för vatten; ytvatten; vattendirektivet; hållbart utnyttjande; vattenresurser; dagvattenhantering; utsläpp; EU; Vallentuna;

  Sammanfattning : The EU's Water Framework Directive aims to a long-term and sustainable use of our water resources and wants to ensure good water quality in Europe's water bodies. Discharge of polluted stormwater into receiving waters can be a threat to their ecological and chemical status. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av biotopdatabas och tillämpning av landskapsekologisk analys i Huddinge kommun

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Mattias Bovin; [2014]
  Nyckelord :biotope database; biotope mapping; colour infrared aerial photo interpretation; crown cover estimation; landscape ecology; laser data; MatrixGreen; remote sensing; TWI; biotopdatabas; biotopkartering; fjärranalys; landskapsekologi; laserdata; MatrixGreen; tolkning av infraröda flygbilder; TWI; uppskattning av krontäckning;

  Sammanfattning : På grund av ökad urbanisering och exploatering av grönområden i stadsnära miljöer fragmenteras och reduceras arters habitat vilket bland annat ligger till grund för den globalt minskade biologiska mångfalden. För att stärka och förbättra arters möjlighet till spridning i landskapet, och därmed säkra en hög biologisk mångfald, efterfrågas insamling av data och utveckling av nya metoder för att identifiera ekologiska kärnområden och för att analysera habitatnätverk. LÄS MER

 3. 3. Studie i materialrörelser orsakade av fartygsvågor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Johan Bjärås; [2014]
  Nyckelord :ship induced erosion; material transport; backwash; fartygserosion; materialrörelse; svallvågor;

  Sammanfattning : Examensarbetets målsättning var att studera de materialrörelser som uppkommer i direkt anslutning till stranden genom påverkan av fartygsvågor. Intressant var just att studera sådant material som Daleke et al (1989) finner en överensstämmelse med – mellan sina iakttagelser och en felaktig version av Hjulströmskurvan – men även annat material skulle studeras. LÄS MER

 4. 4. Characterization of plant-water interaction in Kilombero River Catchment in Tanzania using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Michael Getachew Minas; [2014]
  Nyckelord :NDVI; NDVI classes; areal coverage; time-series analyses; hydrological data;

  Sammanfattning : Remote-sensing based indices such as Normalized Difference Vegetation Index have yielded valuable information about plant health. As the availability of water is one of the factors that controls plant's response to their environment, it is possible to indirectly studythe hydrology of an area via vegetation indices. LÄS MER

 5. 5. En rumslig GIS-analys avgrönområden i Stockholm : Tillgång och konsekvenser av en pågåendeurbanisering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Erik Öhrner; [2014]
  Nyckelord :Grönområden; tillgänglighet; Årsta; Ursvik; Stockholm; GIS.;

  Sammanfattning : När urbaniseringen ökar i världen och människor i allt högre grad flyttar till städer, blirkonkurrensen mellan det urbana och det gröna allt större. Grönområden har positiva effekterinte bara på människor i form av rekreation, friluftsliv och tysta miljöer. LÄS MER