Sökning: "stomi"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet stomi.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Åstrand; Isabella Englund; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; ileostomy; experience; patient; Kolostomi; ileostomi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Shany Sefu; Skeeter Njeru; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att belysa patientens upplevelse av sin delaktighet vid tarmstomiträning : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Bengtsson; Kristina Lyrhem; [2020]
  Nyckelord :Participation; Patient; ostomy; training; experience; Delaktighet; patient; stomi; träning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet skapar en effektivare vård med färre komplikationer, vilket leder till ökad patientsäkerhet och livskvalité för patienten. Trots det upplever många patienter att de lämnas utanför vården och utanför beslutsfattande. Hur vården definierar delaktighet och patientens upplevelse av delaktighet skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av en kolostomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Johansson; Shelan Suleiman; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; Experiences; Life changes; Life quality; Literature study; Kolostomi; Litteraturstudie; Livskvalité; Livsstilsförändringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Begreppet stomi härstammar från grekiska ordet stoma och definieras som mun eller öppning. Det finns olika varianter av stomier, men av alla stomier som utförs i Norden utgör kolostomier cirka 60% av dessa. LÄS MER