Sökning: "stomsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet stomsystem.

 1. 1. Undersökning av lämpliga rekommendationer att åta för minskad klimatpåverkan från byggbranschen : Hur kan projekteringen minska klimatpåverkan?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Amanda Aldengård; [2019]
  Nyckelord :Klimat; materialval; hållbar byggnad; transport; flexibel byggnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta fram åtgärder vilka kan användas iprojekteringsskedet för att nyproduktioner av byggnader ska uppnå bättreklimatvärden. Åtgärderna ska kunna användas för att nå upp till målen som ärbeskrivna i regeringens framtagna färdplan gällande en fossilfri bygg- ochanläggningsbransch. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av trä-, betong- och stålstomsystem för flerbostadshus i Leksand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl-Johan Dyvik; [2019]
  Nyckelord :Flerbostadshus; trä; betong; stål; stomsystem; jämförelse;

  Sammanfattning : Det finns många olika varianter av uppbyggnader för ett stomsystem. Skoglunds Bygg har genom åren använt sig av många olika stomsystem och de vill nu ha dessa utvärderade och jämförda för att få ett resultat på vad som varit de mest lönsamma och tidseffektiva konstruktionerna. LÄS MER

 3. 3. Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Beatrice Pettersson; Carolina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Moisture saftey; Robustness; Cost; Exterior wall; Light frame; Heavy frame; Construction details; Fuktsäkerhet; Robusthet; Kostnad; Yttervägg; Tung stomme; Lätt stomme; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. LÄS MER

 4. 4. Kommersiellt byggande i trä : En undersökning av trä som stomval i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oskar Enokson; Emil Holm; [2018]
  Nyckelord :Stomme; trä; limträ; betong; stål; arbetsmiljö; miljö;

  Sammanfattning : The objective of this report is to evaluate why wooden frameworkis not used more frequently in larger buildings when both contractors and clients profile themselves as environmental friendly, with future goals of becoming neutral to the environment. The biggest incentive to build more with a wooden framework is how the choice of material impacts the climate and work environment at the construction site. LÄS MER

 5. 5. Val av stomsystem för en offentlig lokal : Fallstudie avseende entreprenadformen partnering och beaktade av miljöperspektiv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Michail Athanasiadis; Hussein Al Sahi; [2018]
  Nyckelord :Frame system; concrete; wood; steel; environmental impact; energy consumption; carbon dioxide emissions; transmission losses; heat storage; partnering; projection; partnering projects; public premises; public procurement law; U-value; Stomsystem; betong; trä; stål; miljöpåverkan; energiförbrukning; koldioxidutsläpp; transmissionsförluster; värmelagring; partnering; projektering; partneringprojekt; offentlig lokal; lag om offentlig upphandling; U-värde;

  Sammanfattning : Produktion och drift av byggnader står för en stor del av de globalakoldioxidutsläppen och därför är det viktigt att utreda vilken betydelse valet avbyggnaders stomsystem har avseende energiförbrukning och klimatpåverkan underen livscykel. Syfte med denna studie är dels att visa hur olika delar av ett stomsystemi en offentlig lokal kan utvärderas och väljas med hänsyn till miljöpåverkan och delsatt utreda hur entreprenad-/samarbetsformen partnering fungerar vid utvecklingen aven offentlig lokal. LÄS MER