Sökning: "stool sample"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden stool sample.

 1. 1. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Fällman; [2017]
  Nyckelord :Giardia; dikor; kalv; parasit; protist; superspridare; ålder; strandbete; zoonos; livsmedel;

  Sammanfattning : Giardia är encelliga parasiter, så kallade protozoer. Släktet Giardia omfattar flera arter varav en, Giardia intestinalis (synonymer: Giardia duodenalis och Giardia lamblia), infekterar magtarmkanalen och kan orsaka sjukdom hos djur och människor. LÄS MER