Sökning: "stool sample"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden stool sample.

 1. 1. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 2. 2. A comparative study of immunofluorescence, zinc sulphate centrifugal flotation and FASTest®GIARDIA strip for detection of Giardia in dogs and cats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Baraah Salih; [2018]
  Nyckelord :Parasites; Giardiasis; Feces; SNAP test; Zoonotic;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is the most common parasite found in dogs and cats. It is traditionally diagnosed using a microscope. These methods include direct immunofluorescence, DIF, and zinc sulphate centrifugal flotation, ZnSO4 C-flotation. LÄS MER

 3. 3. Tre sötningsmedels påverkan på tarmfloran

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annika Lindström; [2017]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; stool sample;

  Sammanfattning : Idag pekar allt mer forskning på tarmflorans betydelse för individens hälsa. En förändrad tarmflora, dysbios, har kunnat kopplats till flertal olika sjukdomstillstånd, så som tjocktarmscancer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Tarmfloran påverkas av det vi äter och det är därför av vikt att studera hur kosten påverkar tarmfloran. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Fällman; [2017]
  Nyckelord :Giardia; dikor; kalv; parasit; protist; superspridare; ålder; strandbete; zoonos; livsmedel;

  Sammanfattning : Giardia är encelliga parasiter, så kallade protozoer. Släktet Giardia omfattar flera arter varav en, Giardia intestinalis (synonymer: Giardia duodenalis och Giardia lamblia), infekterar magtarmkanalen och kan orsaka sjukdom hos djur och människor. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Different Extraction- and Analysis Methods for Calprotectin in Feces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Kocere Kurdé Akgun; [2012]
  Nyckelord :Calprotectin; Inflammatory marker; IBD; ELISA; rapid test;

  Sammanfattning : BackgroundCalprotectin is a protein expressed in the cytoplasm inside the neutrophile granulocytes. During inflammatory bowel disease (IBD), the neutrophile granulocytes are involved in a complex interaction at the inflammatory area where they die and release their content into the intestinal lumen. LÄS MER