Sökning: "storkvarter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet storkvarter.

 1. 1. Storkvarter : En jämförande studie, från planering till genomförande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Angelica Uppman; Linnea Johansson; [2016]
  Nyckelord :Detaljplan; storkvarter; exploateringsavtal; samhällsplanering; genomförande;

  Sammanfattning : Studien som genomförts är en fallstudie där tio olika detaljplanelagda områden i sex olika kommuner i Västra Götaland har granskats för att se hur väl kommunens intentioner efterlevts vid genomförandet och utbyggnaden av bostadsområden inom storkvarter. Till grund för studien har plankartor med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivningar granskats för att skapa en bild av vilka intentioner kommunen redovisat. LÄS MER

 2. 2. Röstspärren - SFL 12 och 49 §§ : En förlegad rest eller effektivt skydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Niclas Bladfält; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Niclas; Bladfält; SFL; AL; gemensamhetsanläggning; lagen om förvaltning om samfälligheter; anläggningslagen; röstspärr; ABL; aktiebolagslag; 20-procents regeln; bolagsstämma; vattenlagen; samfälligheter; delägarsammanträde; föreningsstämma; civilrätt; fastighetsbildning; tredimensionella fastigheter; 3D-fastigheter; ägarlägenheter; ägarlägenhetsfastigheter; enskilda vägar; storkvarter; lantmäteriet; andelstal; gemensamhetsanläggning; särskild fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats fokuserar på röstspärren i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 12 och 49 §§ (SFL). Röstspärren liknar den 20%-regel som fanns i gamla ABL och som togs bort därifrån år 1999. Bägge reglerna stoppar någon med andelar högre än en femtedel vid en om-röstning. LÄS MER