Sökning: "storm water measures"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden storm water measures.

 1. 1. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Nyckelord :Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Sammanfattning : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. LÄS MER

 2. 2. Adaptation or Maladaptation? : A holistic approach to mangrove forestry to protect against climate change in Char Kukri Mukri, Bangladesh.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Tilde Krusberg; Aisha Rahman; [2022]
  Nyckelord :mangrove forests; enrichment plantation; Bangladesh; climate change; climate adaptation; Nature-based Solutions.;

  Sammanfattning : Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change, with coastal areas being especially vulnerable. Along the Bangladeshi coast lies mangrove forests that protect against storm surges, tropical cyclones, SLR, coastal erosion, and salt-water intrusion. LÄS MER

 3. 3. Översvämningskartering av Sannakajen i Kristinehamn vid höga vattennivåer i Vänern : Baserad på högupplöst höjdmodell fotogrammetriskt beräknad från bilder insamlade med UAV

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alva Nykvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översvämningar är naturfenomen som väntas bli vanligare i framtiden i och med de klimatförändringar världen står inför. För att skydda urbaniserade områden har EU tagit fram ett direktiv där områden med stor översvämningsrisk ska lokaliseras, riskbedömas och förebyggande åtgärder ska utföras. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenfördröjning inom två kvarter och omkringliggande allmän platsmark i Täby Park : Flödesmätning, modellering och utvärdering av fördröjningsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Zaff; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; detention; rain garden; green roof; rational method; Storm and Sanitary Analysis; Dagvatten; fördröjning; regnbäddar; gröna tak; rationella metoden; Storm and Sanitary Analysis;

  Sammanfattning : När samhällen byggs ut och mer genomsläpplig naturmark ersätts av hårdgjorda ytor ökar också mängden dagvatten. Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som rinner av ytor så som tak, vägar och andra hårda ytor som skapats av människor. LÄS MER

 5. 5. Optimizing the design of two-stage ditches to improve nutrient and sediment retention

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Englund; [2020]
  Nyckelord :eutrophication; water quality; mitigation measure; two-stage ditch; retention time; water retention; nutrients; sediments; vegetation; terrace; HEC-RAS; Manning’s coefficient; water level; climate change; övergödning; vattenkvalitet; begränsande åtgärd; tvåstegsdike; retentionstid; vattenretention; näringsämnen; sediment; vegetation; terrass; HEC-RAS; Manning’s koefficient; vattennivå; klimatförändring;

  Sammanfattning : Negative effects on water quality are created by eutrophication of the world’s water resources. Mitigation measures have been implemented, but poor improvements in water quality have been observed. Two-stage ditches have the possibility to increase nutrient and sediment retention to reduce eutrophication in receiving water bodies. LÄS MER