Sökning: "storm water"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden storm water.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 3. 3. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2019]
  Nyckelord :biokol; kolmakadam; dagvattenhantering; stadsträd;

  Sammanfattning : Klimatförändringar tros öka risken för översvämningar och plötsliga skyfall i Sverige. Detta i kombination med att allt fler ytor i städer är hårdgjorda och att VA-ledningar avsedda för dagvatten är underdimensionerade gör dagvattenhantering till en viktig fråga i planeringen av städer. LÄS MER

 5. 5. Föroreningsmängder och koncentrationer i dagvattendammars sediment : påverkan från omgivande markanvändning, en studie i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Moa Lignell; [2019]
  Nyckelord :Sediment; stormwater; land use; contaminant amount; contaminant concentration; catchment area; sediment sampling; metals; phosphorus; PAH; aliphatics; aromatics; Sediment; dagvatten; markanvändning; föroreningskoncentrationer; föroreningsmängder; avrinningsområde; sedimentprovtagning; metaller; fosfor; PAH; alifater; aromater;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att utreda hur föroreningsmängder och föroreningskoncentrationer i dagvattendammars sediment påverkas av markanvändningen i avrinningsområdet. Sedimentprovtagning skedde under april 2019 i tre dagvattendammar i Gävle, med olika markanvändningar: industri, villaområde samt två avrinningsområden innehållande trafik. LÄS MER