Sökning: "stormaktstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet stormaktstiden.

 1. 1. Karl XI - Viljestark eller viljelös? : En kvalitativ och komparativ studie om hur Karl XI har skildrats i historieböcker mellan 1886-2019

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Marcus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Karl XI; historiedidaktik; historiekultur; historiebruk; icke-bruk; nyckelscenarier; slaget vid lund; reduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur och varför historiker har porträtterat Karl XI i historieböcker mellan perioden 1886–2019, samt hur Karl XI beskrivs i samband med scenarierna slaget vid Lund och reduktionen. Studien har en historiekulturell ansats och har utgått från en historiebrukstypologi. LÄS MER

 2. 2. Guds ära, rådets behag och rikets lugn : Åberopandet av Gud i det svenska riksrådets protokoll 1621-1636

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Stormaktstiden; politisk kultur; trettioåriga kriget; symbolsystem.;

  Sammanfattning : The 1600’s were a turbulent period of Swedish history. War, the effects of confession-building and the growing influence of the privy council marked the first half of the century. The purpose of this essay is to analyse how God was invoked in the Swedish privy council protocols during 1621-1636 and to determine the function of these invocations. LÄS MER

 3. 3. Narratologiskt historiebruk i historieläromedel : En stuide som undersöker hur, när och i vilken mängd narratologiskt historiebruk förekommer i historieläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Patrik Jansson; Adam Jogerot; [2022]
  Nyckelord :historiedidaktik; historieläromedel; narratologiskt historiebruk; stormaktstiden;

  Sammanfattning : The following study focuses on a certain typologi of uses of history, defined as narratological uses of history. This typology is used to investigate its applicability on teaching materials in history education and materials used in Swedish teaching education in history. LÄS MER

 4. 4. Meningsbärande berättelser om europeisk stormaktstid i 70- och 80-talens historiska läroböcker : En analys av textens struktur med tema maktförhållanden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmy Adamson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har syftet varit att undersöka historieskrivningen och textens struktur i tre olika historiska läroböcker om den europeiska stormaktstiden. Utefter textens narrativa struktur har det varit möjligt att undersöka vilken mening som förmedlas i läroböckerna. LÄS MER

 5. 5. Flickornas knivar är fina, men vad är pojkarnas knivar? : - en jämförande textanalys om genus i historieläromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabrina Lindgren; Kristine Meidell; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ textanalys; Genus; Könsmaktsordning; Historieläromedel; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur genus skildras i historieläromedel inom området forntiden för årskurs 1-3 samt stormaktstiden för årskurs 4-6. Studien syftade även till att belysa om de valda läromedlen knyter an till läroplanens avsnitt om skolans uppdrag gällande kritisk granskning av könsnormer. LÄS MER