Sökning: "stormwater"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet stormwater.

 1. 1. Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ted Fahlgren; Jack Hellström; Johan Sundqvist Hallingström; [2021]
  Nyckelord :stormwater; Fyrisån; conductivity; nitrate levels; turbidity; dagvatten; Fyrisån; konduktivitet; nitratnivåer; turbiditet;

  Sammanfattning : Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. LÄS MER

 2. 2. Flood modelling in urban areas : A comparative study of MIKE 21 and SCALGO Live

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Evelina Andersson; [2021]
  Nyckelord :SCALGO Live; MIKE 21; Stormwater Model; Flood Model; Cloudburst; Inundation; Comparative;

  Sammanfattning : Pluvial flooding originating from extreme rainfall is problematic and an increasing issue in Sweden. Higher requirements on adapting cities in urban areas to these challenges have been placed on both municipalities and the county administration. Thus, an increased need for water modelling, both in existing and planned areas have emerged. LÄS MER

 3. 3. Sorption of Stormwater Pollutants for Five Material Mixtures: A batch Equlibrium Study

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Sorption; Swale; Metals; Phosphorus; Treatment; Batch equilibrium test; isoterms; Low-cost material;

  Sammanfattning : Blue-green infrastructure have been more lucrative during the last 30 years, since urbanizationbrings more impervious surfaces that increases stormwater runoff volumes. Amongst thedifferent blue-green infrastructures there are e.g., constructed wetlands and swales. LÄS MER

 4. 4. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenfördröjning inom två kvarter och omkringliggande allmän platsmark i Täby Park : Flödesmätning, modellering och utvärdering av fördröjningsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandra Zaff; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; detention; rain garden; green roof; rational method; Storm and Sanitary Analysis; Dagvatten; fördröjning; regnbäddar; gröna tak; rationella metoden; Storm and Sanitary Analysis;

  Sammanfattning : När samhällen byggs ut och mer genomsläpplig naturmark ersätts av hårdgjorda ytor ökar också mängden dagvatten. Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som rinner av ytor så som tak, vägar och andra hårda ytor som skapats av människor. LÄS MER