Sökning: "stormwater"

Visar resultat 21 - 25 av 263 uppsatser innehållade ordet stormwater.

 1. 21. Dagvattenåtervinning i byggnader : Analys av effektivitet, kostnad och miljöcertifiering i system inom Norden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tova Billstein; Sara Värnqvist; [2019]
  Nyckelord :rainwater; stormwater; building; recycling; water reservoir; environmental certification; BREEAM; LEED; LOD; lokal dagvattenhantering; dagvatten; byggnad; återanvändning; magasin; miljöcertifiering; BREEAM; LEED;

  Sammanfattning : I samband med kommande klimatförändringar kommer antalet skyfall och perioder av torka att öka i världen vilket i sin tur ställer större krav på städers dagvattenhantering. Ett sätt att förbättra dagvattenhanteringen är att införa vattenåteranvändning i byggnader. LÄS MER

 2. 22. The influence of storm movement and temporal variability of rainfall on urban pluvial flooding : 1D-2D modelling with empirical hyetographs and CDS-rain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Jimmy Olsson; [2019]
  Nyckelord :pluvial flooding; flood modelling; 1D-2D modelling; MIKE FLOOD; MIKE 21; MIKE URBAN; storm movement; temporal variability; hyetograph; design storm; Chicago Design Storm; CDS-rain; pluviala översvämningar; översvämningsmodellering; 1D-2D modellering; MIKE FLOOD; MIKE 21; MIKE URBAN; molnrörelse; hyetograf; typregn; Chicago Design Storm; CDS-regn;

  Sammanfattning : Pluvial floods are formed directly from surface runoff after extreme rain events. Urban areas are prone to suffer from these floods due to large portions of hardened surfaces and limited capacity in the stormwater infrastructure. Previous research has shown that catchment response is influenced by the spatio-temporal behaviour of the rainstorm. LÄS MER

 3. 23. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Åberg; [2019]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. LÄS MER

 4. 24. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER

 5. 25. Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Biljana Stanojevic; Annika Petersson; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; strategier; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. LÄS MER