Sökning: "stråkobservationer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet stråkobservationer.

  1. 1. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Emelie Lenning; [2022]
    Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

    Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER