Sökning: "straffbarhetsålder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet straffbarhetsålder.

 1. 1. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER

 2. 2. Det är bara ett barn - En redogörelse av straffbarhetsålderns lämplighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andriano Södergren; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffbarhetsåldern; straffmyndighet; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar unga lagöverträdares roll i svensk straffrätt. Syftet med arbetet är att skildra straffbarhetsåldern i svensk rätt. Skildra hur regleringen kommer till uttryck i gällande rätt samt ur ett rättshistoriskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Straffbarhetsåldern och barn som begår brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sanna Andersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ca 19 000 barn under 15 år blir varje år polisanmälda för brott. Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad som händer med dessa barn, vilka insatser som görs för dem från olika myndigheters sida. LÄS MER