Sökning: "straffprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet straffprocess.

 1. 1. Rättssäkerhet under hot – justitiefel i den norska straffprocessen : En kritisk granskning av två norska brottmål utifrån Venedigkommissionens rättssäkerhetsprinciper

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Andrea Bolstad Raa; [2023]
  Nyckelord :Rule of law; errors of justice; Venice commission; Norwegian criminal process; presumption of innocence; objectivity and independence; transparency; Rättssäkerhet; justitiefel; Venedigkommissionen; norsk straffprocess; oskuldspresumtionen; objektivitet och oberoende; transparens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anonyma vittnen : En rättighetsfråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helen Lenander; [2022]
  Nyckelord :anonyma vittnen; processrätt; straffprocess; rätten till en rättvis rättegång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personlig integritet – ett minne blott? - En redogörelse för den svenska regleringen om hemliga tvångsmedel och användandet av bevismaterial från vissa krypterade kommunikationstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; straffprocess; allmän rättslära; bevisrätt; bevis; principen om fri bevisföring; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; krypterade kommunikationstjänster; encrochat; anom; sky ecc; skyecc.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemliga tvångsmedel är ett fragmenterat och komplext område inom svensk rätt. Lagstiftningen är utspridd i flera olika lagar med en stor mängd korshänvisningar. Dessutom görs en åtskillnad om hemliga tvångsmedel företas inom ramen för en förundersökning eller i preventivt syfte. LÄS MER

 4. 4. Deserta rättigheter – en analys av hanteringen av deserta mål i straffprocessen utifrån rätten till domstolsprövning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; straffprocess; deserta mål; rätten till domstolsprövning; beslag; frihetsberövande; tvångsmedel; Europakonventionen; rätten till skydd för privat- och familjeliv; rätten till frihet och säkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om sanningen ska fram - bevisprövningen av bevismedel med oklart ursprung

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ruben Degerman; [2021]
  Nyckelord :Civilprocess; Straffprocess; Civil and criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the evaluation of evidence material of unclear origin in Swedish law. "Unclear origin" refers to that for various reasons it is not possible to account for where the evidence comes from, how it was obtained or that there is some other ambiguity about the circumstances for obtaining the evidence. LÄS MER