Sökning: "straffrätt kriminalisering principer"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden straffrätt kriminalisering principer.

 1. 1. Politiken och principerna - Den nuvarande kriminalpolitiken och dess förhållande till principer för kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Thörnmo; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättspolitik; Kriminalpolitik; Principer för kriminalisering; Kriminaliseringsprinciper; Ultima ratio; Staffskalor; Proportionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a socially relevant problem is identified by the state, the solution is often found in the sphere of criminal justice. The method is simple: more and harsher penalties are necessary. At the very least, it is easy to be led to believe so based on the public dialogue and the image presented by the media. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER

 3. 3. Nöden har ingen lag - var går nödrättens gränser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Nöd; Nödrätt; Straffrättslig nödrätt; Ansvarsfrihet; Ansvarsfrihetsgrunder; Objektiva ansvarsfrihetsgrunder; Cannabisfallet; NJA 2017 s. 872; Tvång; Olaga tvång; Skadestånd vid nöd; Nödhandling; Försvarlighetsbedömning; Förutsebar nöd; Preventiv nöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 24 kap. 4 § brottsbalken stadgar att handlingar eller underlåtenheter som normalt utgör brott är tillåtna om de begåtts i nöd och inte är oförsvarliga. Nöd är en objektiv ansvarsfrihetsgrund som är tillämplig när fara hotar liv, hälsa, egendom eller allmänna intressen. I uppsatsen utreds denna s. LÄS MER

 4. 4. Straffrättsligt ansvar för uppmaning att begå självmord - och dess relation till intresse- och skadekriterierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pär Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Intresse- respektive skadekriteriet är beståndsdelar i två centrala principer vid kriminalisering. Deras funktion inom strafflagstiftningsarbetet är att verka begränsande, så att lagförslag som inte uppfyller kraven som de föreskriver, ej förverkligas. LÄS MER

 5. 5. Barnen vi blundar för - Om den rättsliga regleringen avseende barn som bevittnar våld mot närstående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; barn; children; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. En aspekt av detta problem som inte har uppmärksammats i samma utsträckning är att barn ofta bevittnar våldet, eftersom att det vanligtvis sker i hemmet. LÄS MER