Sökning: "straffrättslig politik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden straffrättslig politik.

 1. 1. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Svensk alkoholpolitik och EU - en undersökning av Sveriges och EU:s alkoholpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Johnson; [2014]
  Nyckelord :fri rörlighet; alkoholtullar; EU-law and social welfare law Alkoholpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att redogöra för alkoholpolitiken som bedrivs och som har bedrivits i Sverige och dess förhållande till EU-rätten, samt att redogöra för den alkohol- och hälsopolitik EU bedriver. Utöver diskuteras den fria rörligheten och alkoholimport. LÄS MER

 3. 3. EU-rättens nödbromsar för harmonisering av straffrätten. En uppsats om nödbromsarnas betydelse som undantagsregler i det straffrättsliga EU-samarbetets förändrade beslutsstruktur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Pollnow Janbell; [2012-04-20]
  Nyckelord :EU-rätt; Straffrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det straffrättsliga EU-samarbetets beslutsstruktur post-Lissabon med fokus på EU:s harmoniseringskompetens enligt art 82 och 83 funktionsfördraget. Genom Lissabonfördraget upplöstes den tidigare trepelarstrukturen och det straffrättsliga samarbetet fogades samman med det allmänna EU-samarbetet. LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att utvärdera Kriminalvården? - En kritisk granskning ur ett nationalekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Helena Björkholm; [2009]
  Nyckelord :kostnads-intäktsanalys; Kriminalvård; effektiv resursallokering; betalningsvilja för straff; ekonomisk brottsbekämpning; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida ett nationalekonomiskt perspektiv, genom kostnads-intäktsanalys, kan bidra till att bredda diskussionen om Kriminalvården och dess effektiviseringsarbete. De mått som idag används för att beskriva fångvårdens effektivitet utgörs av bl.a. LÄS MER