Sökning: "straffrättspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet straffrättspolitik.

 1. 1. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. Hur hårt ska ungdomar straffas? - En straffteoretisk analys av förslaget att avskaffa ungdomsreduktionen för myndiga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arrhén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; ungdomsreduktion; straffrabatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i svensk rätt fram till 21 års ålder genom att deras ungdom beaktas i mildrande riktning vid straffmätningen och påföljdsbedömningen. Särbehandlingen kallas ibland ungdomsreduktionen. LÄS MER

 4. 4. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Nödvärnsrättens gränser vid angrepp mot person - Om rättspolitiska överväganden i lag och praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :självförsvar; nödvärnsrätt; nödvärn; straffrätt; rättssociologi; rättspolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gränserna för ansvarsfriheten vid våld utövat i nödvärn enligt svensk rätt och granskar de rättspolitiska överväganden som ligger till grund för gränsdragningarna i lag och praxis. Framställningen är avgränsad till angrepp mot person och behandlar inte straffmätningen vid överskriden nödvärnsrätt. LÄS MER