Sökning: "strategi konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden strategi konflikt.

 1. 1. Förtätning som stadsplaneringsstrategi : En studie om social hållbarhet med utgångspunkt från stadsbyggnadsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Victor Hållström; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; förtätning; fysisk täthet; hållbar stadsplanering; hagastaden;

  Sammanfattning : Förtätning används idag som en strategi vid planering av städer i Sverige. Det framgår från flera olika styrdokument, både statliga och kommunala. Förtätning anses som hållbart ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns idag en bostadsbrist i Stockholm och kommunen vill lösa detta genom att bygga inåt i staden. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande vid konflikter : En kvalitativ studie om förskollärares strategier för att skapa delaktighet och inflytande vid konfliktsituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Carlström; Julia Hägg; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; delaktighet; inflytande; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka strategier förskollärare upplever som lämpliga för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för barn vid konfliktsituationer. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur beskriver förskollärare de strategier de använder sig av för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande?      Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av sex förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens uppfattningar om konflikt och konflikterhantering i förskolanFörfattare:

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Somaya Kazemi; [2020]
  Nyckelord :Konflikt; Konflikthantering; Förskola; Barns strategier; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Konflikter är en av livets eviga byggstenar och introduceras redan när vi är små. Mycket av grunden till hur vi hanterar dessa läggs i förskolan och kunskap om konflikthantering blir således viktigt för de vuxna som omger barnen. Studiens syfte är att undersöka förskollärarens förhållningssätt till konflikter och konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Varför starka stater förlorar asymmetriska konflikter : Globaliseringens effekter på folkviljan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Holmberg; [2020]
  Nyckelord :interdependence; realism; cost-tolerance; asymmetric conflict; multiple linear regression; strategy; military power; war outcome; asymmetrisk konflikt; kostnadstolerans; multipel linjär regression; strategi; konfliktutfall; komplex interdependens; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Why do strong states, despite their far superior military capabilities, experience increasing difficulties in defeating small states in asymmetric conflicts? In this thesis I develop a conceptual framework based on Keohane & Nye's theory of complex interdependence, in which I argue that the increased degree of mutual interdependence among strong states leads to decreased cost-tolerance when exercising military power. This, in turn, leads to power being exercised in other forms such as different types of sanctions, influence on political agendas or through political pressure made possible by asymmetric vulnerabilities. LÄS MER