Sökning: "strategi sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden strategi sociologi.

 1. 1. Ett förändrat utbildningslandskap : En kvantitativ studie om förändringar avseende skolsegregation vid Skövde kommuns högstadieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Roxin; [2023]
  Nyckelord :skolsegregation; Skövde kommun; högstadienivå; friskola; statistisk analys;

  Sammanfattning : För idag 30 år sedan gjordes reformeringar i den svenska grundskolan vilket möjliggjorde för eleven att fritt välja skola. En av intentionerna med införandet av skolvalfrihet var att minska skolsegregation, men dagens forskning inom svensk skola talar för att motsatsen i stället skett; och menar därtill även att skolsegregationen tenderar att öka när friskolor inrättas i utbildningslandskapet. LÄS MER

 2. 2. Kontakt och kontroll - ett tveeggat svärd - Polisers beskrivningar av relationsskapande och gränssättande arbete i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tekla Hagen; Linnéa Rudén; [2023]
  Nyckelord :Face-work; symbolisk interaktionism; relationsskapande; gränssättande; polisiära förhållningssätt; utsatta områden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgörs av en kvalitativ intervju studie, som med utgångspunkt i Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden (Polismyndigheten, PM 2018:26) utforskar hur anställda inom Polismyndigheten beskriver och uppfattar samspelet mellan relationsskapande och gränssättande arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Vidare syftar undersökningen till att analysera hur intervjuade poliser beskriver sin inställning till både intern och extern kritik och förväntningar rörande de respektive arbetssätten. LÄS MER

 3. 3. Den delade studentbostaden : Om arkitekturens inverkan på människan och viktiga kvaliteter i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vendela Andersson Serreli; [2022]
  Nyckelord :Residential quality; Home; Student residence; Student’s preferences; Architecture; Perception; Bostadskvalitet; Hemmiljö; Studentbostad; Studenters preferenser; Arkitektur; Perception;

  Sammanfattning : Bostadens kvaliteter har direkt inverkan på individens förutsättningar och påverkar livskvaliteten. Studentbostäder hör till kategorin tillfälliga boenden vilket medför viss sanktionering gällande kvalitetskrav för bostadens utformning, detta ses som problematiskt eftersom studentergenerellt tillbringar många timmar i sitt hem och hemmiljön vanligtvis också fungerar somen plats för studier. LÄS MER

 4. 4. Vilka coping-strategier använder sig föräldrar av för att klara av den omställning som följer av att ha ett barn med typ 1 diabetes? : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :type 1 diabetes; children; parents; stress; anxiety; coping; typ 1-diabetes; barn; föräldrar; stress; oro; coping strategi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes är krävande på många olika sätt. Många föräldrar till barn med typ 1-diabetes blir utbrända på grund av den stress och oro som följer. LÄS MER

 5. 5. Tillit, misstro och konspirationer : En kvalitativ studie om produktionen av tillit och misstro i en konspiratorisk facebookgrupp mot strålning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Nathalie Carlsson; Martin Hage; [2020]
  Nyckelord :Conspiracy; 5G; covid-19; Facebook; social media; trust; mistrust; structured skepticism.; Konspiration; 5G; covid-19; Facebook; sociala medier; tillit; misstro; strukturerad skepticism.;

  Sammanfattning : Coronapandemin 2020 påverkar hela den civiliserade världen och förändrar inte bara hur vi agerar i den fysiska världen utan också hur vi agerar i cyberspace. Kritik mot telekommunikationsföretag och deras utveckling av 5G-teknik har ökat under denna pandemi på grund av en konspirationsteori som förbinder det med spridningen av coronaviruset. LÄS MER