Sökning: "strategic communication"

Visar resultat 1 - 5 av 952 uppsatser innehållade orden strategic communication.

 1. 1. Corporations, Social Movements, and Social Media. Investigating Corporate Engagement with the Black Lives Matter Movement on Twitter.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Lange; [2021-07-27]
  Nyckelord :Corporate Communication; Social Media; Social Movement; Black Lives Matter; Engagement; Twitter; Dialogue Theory; Public Relations; Strategic Communication;

  Sammanfattning : The thesis investigates to what extent corporations engage with the Black Lives Matter (BLM) movement on Twitter. The purpose is to facilitate a better understanding of corporate communication on social media in general, and around social movements in particular. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Det digitala ledarskapet : Hur har svenska chefer anpassat sitt ledarskap under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Wahlström; Sabina Lilja; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Kommunikation; Digitalt ledarskap; Arbetsrelationer; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin kom till Sverige beslutade många arbetsgivare att deras arbetstagare skulle arbeta hemifrån. Det resulterade i att både medarbetare och chefer hamnade i en digital värld där cheferna och medarbetarna behövde förändra sina respektive arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. HR:s-Roller i kontexten Covid-19 och distansarbete : En analys av tre företagstyper för att se Covid-19 och distansarbetes påverkan av HR-rollen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Hilmersson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; HR; HR-roles; Teleworking; Covid-19; HR; HR-roller; Distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distansarbete till följd av den pågående Covid-19 pandemin har blivit ett hett ämne senaste året. HR har som alla andra yrkesgrupper påverkats av detta, HR är ett komplext yrke som kräver mycket mänsklig interaktion och därför kanske kan vara svårt att kombinera med ett distansarbete i alla lägen. LÄS MER

 5. 5. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER