Sökning: "strategisk ledning"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden strategisk ledning.

 1. 1. Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Dahlqvist Thuresson; Lina Cronquist; Anna Bedrot; [2019]
  Nyckelord :Abstraktion; New Public Management; Prioriteringar; Styrning; Yrkesidentitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål. Seminarie datum: 5 juni 2019 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet. LÄS MER

 2. 2. ”Det är både uppåt, nedåt, framåt och åt sidan” : En intervjustudie om mellanchefers komplexa förutsättningar i organisationen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Klasson; Christoffer Thulin; [2019]
  Nyckelord :Mellanchef; konsult; krav; resurs; korstryck;

  Sammanfattning : Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningav SIQ Managementmodell i SME : Tillämpningav SIQ Managementmodell i SME

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sandra Rydiander; Filip Lindholm; [2019]
  Nyckelord :SIQ Managementmodell; SME; Kvalitetsutveckling; excellencemodeller.; SIQ Managementmodell; SME; Kvalitetsutveckling; excellencemodeller.;

  Sammanfattning : Forskningen   utgår från framtidens utmaning att öka kunskaperna kring kvalitetsutveckling   och lyfta detta både som ledningsfråga och strategisk ägarfråga. Detta ur ett   SME-perspektiv som har begränsade resurser och kunskaper att ta sig an   kvalitetsutveckling. LÄS MER

 4. 4. MELLANCHEFENS PARADOX : Beslutsimplementering i praktiken

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Jonsson; Christian Mikkiasson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsimplementering; Mellanchefer; Paradox; Strategiska arbete;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur mellanchefer beskriver deras arbete kring implementering av strategiska beslut eller förändringar. Den traditionella synen på mellanchefers strategiska arbeta utgår från ett topp till botten perspektiv där mellanchefer ses som strategiska genomförare. LÄS MER

 5. 5. Strategisk ledning - på riktigt? : Råder strategisk koherens mellan politisk och militär ledning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Per-Olof Nordin; [2018]
  Nyckelord :försvar; försvarspolitik; hot; militärstrategi; politik; statsvetenskap; strategi; Sverige; säkerhetspolitik; utrikespolitik;

  Sammanfattning : I Sverige under kalla kriget pratade inte politisk och militär ledning så mycket om strategi. Det fördes vissa strategiska resonemang i försvarsberedningar och -beslut, och det var ett ämne som officerare läste på sina skolor på sin höjd. LÄS MER