Sökning: "strategisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden strategisk planering.

 1. 1. Varumärkets digitala framträdande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2021-09-10]
  Nyckelord :Volvo; Marknadsföring; varumärkesidentitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet är att utöka kunskapen och ge läsaren en inblick i hur Volvo Cars framställer sin varumärkesidentitet samt hur företaget förhåller sig till företagets branschperspektiv i marknadsföringen. Syftet grundar sig även i att belysa hur marknadsföringen och framställningen av varumärkesidentiteterna fungerar som strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Nätverksbaserade värden eller mer strategi och övervakning? : En kvantitativ studie om riskkapitalbolagens värdeskapande i portföljföretagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mette Hauge Bergsland; Evelina Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Venture capital; involvement; value; roles; portfolio companies; scout; coach; venture capitalists; Riskkapital; delaktighet; roller; värde; portföljföretag; scout; coach; riskkapitalbolag;

  Sammanfattning : Small and new companies are important for the Swedish economy and are the main source of employment. However, these face challenges in the possibility of obtaining financing, where venture capital becomes an important tool for achieving this. LÄS MER

 3. 3. Ostlänken & Fjärde storstadsregionen : En fallstudie av hur osäkerhet och regional samverkan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i Norrköping och Linköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Moa Kjellberg; Maria Öiås; [2021]
  Nyckelord :Ostlänken; fjärde storstadsregionen; mellankommunal planering; regional planering; funktionell region; polycentrisk utveckling; platsidentitet; platsmarknadsföring; osäkerhet; strategisk planering;

  Sammanfattning : Vid stora infrastrukturprojekt påverkas den kommunala fysiska planeringen, men frågan är hur? Denna kandidatuppsats ämnar undersöka detta genom en fallstudie av hur det nationella infrastrukturprojektet Ostlänken har påverkat den kommunala och mellankommunala planeringen som genomförts i den fjärde storstadsregionen, en funktionell region bestående av Norrköping och Linköping. Platsidentiteten fjärde storstadsregionen uppkom för att uppmärksamma regionens nationella och internationella position som en av Sveriges främsta storstadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. LÄS MER

 4. 4. Lantbrukets användning av strategiska verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Richard Andersson; Jesper Thuresson; [2021]
  Nyckelord :strategisk planering; strategiska verktyg; lantbruk; lantbruksföretag; strategic planning; strategic tools; agriculture; agricultural companies;

  Sammanfattning : Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. LÄS MER

 5. 5. Medelstora företags reaktion på coronapandemin : En kvalitativ studie om hur aktörer inom klädbranschen har reagerat på covid-19 och hur de anpassar sina strategier under pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Benjamin Pepelar; Ivan Yatsyshyn; [2021]
  Nyckelord :Coronapandemi; strategisk planering; strategisk process; kris;

  Sammanfattning : Världen befinner sig i nuläget i en svår pandemikris och majoriteten av Sveriges företag har drabbats hårt ekonomiskt av pandemins spår. Det finns inte tillräcklig forskning om medelstora företag i klädbranschen förändrar strategier under krissituationer och hur de gör det. LÄS MER