Sökning: "strategisk rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden strategisk rekrytering.

 1. 1. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 2. 2. Från rekryt till topprekryterad : En kvalitativ studie av rekryteringsprocessens roll för homosocial och könsstereotyp reproduktion i den svenska näringslivstoppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Desirée Nordqvist; Anna Ohlzon; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Female leadership; Executive Recruitment Process; Recruitment Process; Recruitment Strategy; Gender; Homosociality; Stereotyping; Rekrytering; homosocialitet; ledarskap; både generellt och specifikt kvinnligt ledarskap; genus; exekutiv rekryteringsprocess; rekryteringsprocess; strategisk rekrytering; stereotyper.;

  Sammanfattning : Det svenska näringslivet och i synnerhet svenska börs- och finansiella bolag är nästan helt mansdominerat, där Vd-positionerna utgörs av endast sex procent kvinnor. Vi vet fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i dessa bolag, vilka påverkande mekanismer som finns i de olika rekryteringsstegen och vilken roll dessa har för valet av en verkställande direktör. LÄS MER

 3. 3. Strategic Human Resource Management : en kvalitativ studie om organisationens förmåga att behålla nyckelmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Dana Elm; Rebecca Grindeland; [2017]
  Nyckelord :Employee retention; decrease turnover; SHRM; HRM; motivation; psychological contract; human capital; talent management; key employee; Behålla personal; personalomsättning; SHRM; HRM; motivation; psykologiska kontraktet; humankapital; talent management; nyckelmedarbetare;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har HRs roll förändrats inom organisationerna. Från att vara enlägre administrativ funktion har HR ökat i betydelse och anses idag vara en strategisk resurs,vilket har lett till att begreppet SHRM myntats. Inom SHRM återfinns rekrytering, hanteringav humankapitalet och bevarande aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Att rekrytera mellanchefer : ett innovationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Eistrand; Sara Engelbrektsson; [2016]
  Nyckelord :Qualitative study; abductive approach; hermeneutic perspective; middle managers; recruitment; innovation; internal recruitment; external recruitment; Kvalitativ studie; abduktiv ansats; hermeneutiskt perspektiv; mellanchefer; rekrytering; innovation; intern rekrytering; extern rekrytering;

  Sammanfattning : Mellanchefer intar en allt mer central roll i organisationer vilket resulterar i ökat ansvar både operativt och strategiskt. Huruvida mellanchefer bör rekryteras internt eller externt är svårt att fastställa. LÄS MER

 5. 5. Säsongsbetonade organisationer – Ses vi igen nästa år? : En kvantitativ studie om individuella motivationsfaktorer i säsongsbetonade turistverksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Leila Gabarli; Fredrik Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Organization; tourism organization; seasonal-tourism organization; recruitment; re-recruitment; motivation factors; motivation; employer branding; generation; generation y.; Organisation; turistverksamhet; säsongsbetonad turistverksamhet; rekrytering; återrekrytering; motivationsfaktorer; motivation; employer branding; generation; generation y.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning och att göra en felrekrytering kan vara kostsamt. Därför är det av stor vikt att utföra ett välarbetat rekryteringsarbete i syfte att försöka hitta den kandidat som kan matcha organisationens behov bäst. LÄS MER