Sökning: "strategiska beslutsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden strategiska beslutsprocesser.

 1. 1. Business Intelligence & Analytics som stöd i strategiska beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Abrahamsson; Nestor Stensson; [2021-09-13]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; beslutsfattande; strategiska beslutsprocesser; strategiska beslut; digitalisering; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Digitaliseringen bidrar till ekonomistyrningen genom nyamöjligheter att samla in och använda data. Beslutsfattande är en viktig del avekonomistyrningen och är ett område där nya digitala teknologier som Business Intelligence &Analytics (BI&A) skapar förutsättningar att fatta bättre strategiska beslut. LÄS MER

 2. 2. DEN SNABBT FRAMVÄXANDE DIGITALISERINGEN : Vilken påverkan har den på denstrategiska beslutsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Larsson; Louis Danha; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; digitalization; digital transformation; municipal operations; strategy; strategic decision-making process.; Beslutsfattande; digitalisering; digital transformation; kommunal verksamhet; strategi; strategisk beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringens utveckling har under de senaste åren accelererat och innebär utmaningar för organisationer kring att snabbt kunna anpassa sig efter nya förhållanden och ställa om (Guinan et al., 2019). Chefsarbetet har därmed blivit alltmer komplext då chefer behöver ha inblick i den tekniska utvecklingen (Zeike et al., 2019). LÄS MER

 3. 3. Business intelligence: kunskapsklyftor mellan strategiska och taktiska organisationsnivåer : En kvalitativ studie om hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan strategisk och taktisk nivå i samband med beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Niklas Lindqvist; Sebastian Löthner; [2020]
  Nyckelord :Business intelligence; Knowledge gap; Decision-making; Decision support; Business intelligence; Kunskapsklyfta; Beslutsfattande; Beslutsstöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom insamlad empiri och teoretiskt underlag besvara hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan taktisk och strategisk nivå i samband med beslutsprocesser. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, hermeneutiskt perspektiv och tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv som planeringskonflikt : En fallstudie över världsarvsstaden Karlskrona

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nicole Henriksdotter; [2015]
  Nyckelord :Fysisk planering; kulturarv; världsarv; planering; erfarenhetsrum; framtidshorisont; kulturarvssyn; imaginära miljöer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats i fysisk planering är att undersöka hur normer och värderingar formuleras och tolkas i planeringen, vad som värderas som bevarandevärt och vad som inte anses vara det. Samt hur planeringsnormer som baserats på en viss förståelse av kulturarv påverkar expansionsmöjligheter och stadsförnyelse i en stad. LÄS MER