Sökning: "strategiska förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden strategiska förändringar.

 1. 1. Kompetensförsörjning till tjänster som kräver spetskompetens : Fokus på kommunal verksamhet belägen på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Beatrice Öhman; Emma Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Supply of competence; excellence; rewards; internal motivation; employer brand; strategic human resource management; talent management; Kompetensförsörjning; spetskompetens; belöningar; inre motivation; arbetsgivarvarumärke; strategic human resource management; talent management;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur en kommunal verksamhet på landsbygden, belägen nära en större stad, kan attrahera och behålla individer med spetskompetens. Detta då det råder kompetensbrist och demografiska förändringar. LÄS MER

 2. 2. Scenarioplanering på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl Feldt; Miltos Lakovidis; [2020]
  Nyckelord :Scenarioplanering; virtuell scenarioplanering; digitala kommunikationsverktyg; virtuella team; teknikutveckling;

  Sammanfattning : Forskning visar att organisationer inom snabbt förändrade branscher behöver förutse och hantera förändringar. Scenarioplanering är en planeringsmetod som kan identifiera trender för att organisationer ska lättare kunna ta strategiska val. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens policy för upphandling : Omhändertas strategiska riktlinjer?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Säveros; Max Berkö; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; upphandling; tillgänglighet; långsiktighet; policy;

  Sammanfattning : Förändringar inom Försvarsmakten under de gångna årtionden kan ses som ett resultat av samhällsutvecklingen och försvarspolitiken, båda starkt influerade av  New Public Management och det säkerhetspolitiska läget i närområdet. I kontrast till försvarsnedskärningar och ett internationellt fokus under  2000-talets inledning så ges, i den försvarspolitiska omställningen 2015, riktlinjer med fokus på att bygga upp en nationell försvarsförmåga syftandes till att möta ett väpnat angrepp. LÄS MER

 4. 4. HR-medarbetares upplevelse av HR-transformation- ideal eller verklighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Thörner; Elisabet Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Human Resources; HR transformation; HR-professionals different roles; Resilience; Individual Perspective; Human Resources; HR-transformation; HR-medarbetares olika roller; Resiliens; Individperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett individperspektiv undersöka HR-medarbetares upplevelser av HR-transformation. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur påverkar den pågående HR-transformationen HR-medarbetarnas nuvarande arbetsuppgifter och funktion? Vilka förändringar anser HR-medarbetarna har påverkat deras upplevelser av HR-yrket? Hur ser HR-medarbetarna på HR-transformation i framtiden? Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod genom sex semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER