Sökning: "strategiskt HR"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden strategiskt HR.

 1. 1. Talanghantering inom HR-området : En kvalitativ studie av chefers sätt att se och arbeta med talang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Olle Hägneryd; Wass Fredrik; [2024]
  Nyckelord :Talant; talant management; manager; HR; Talang; talanghantering; chef; HR;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer med personalansvar ser på talang som begrepp och hur de strategiskt arbetar med talanghantering för att upprätthålla en attraktiv arbetsplats. Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med fem semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för insamling av empiriska materialet. LÄS MER

 2. 2. Vårdenhetschefers erfarenheter av kompetensförsörjning inom intensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Smedenman; Ida Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Intensivvård; specialistsjuksköterska inom intensivvård; vårdenhetschef; kompetensförsörjning; HR; Human Resources;

  Sammanfattning : Intensivvården står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor inom intensivvård då det råder stor brist på specialistsjuksköterskor. Vårdenhetscheferna inom intensivvård har en operativ roll mitt i organisationen och har sedan tidigare en känd pressad arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsförvirringen - Vem bär ansvaret för arbetet med employer branding? : En kvalitativ studie som belyser organisationers ansvarsfördelning i arbetet med employer branding och att attrahera rätt kandidater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Agnes Asp; Johanna Müller; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; recruitment; division of responsibility; organizational structure; Employer branding; rekrytering; ansvarsfördelning; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Författare: Agnes Asp & Johanna Müller Datum: 2023-05-23 Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomi & organisation, 15 HP Handledare: Annika Schilling Examinator: Mikael Lundgren  Titel: Ansvarsförvirringen - Vem bär ansvaret för arbetet med employer branding? - En kvalitativ studie som belyser organisationers ansvarsfördelning i arbetet med employer branding och att attrahera rätt kandidater. Syfte: Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur ansvarsfördelningen görs i organisationer när det kommer till employer branding (EB) och vilken roll fördelningen har i de utmaningar som uppkommer kring att skapa en attraktion hos de rätta kandidaterna för att vilja bli anställda hos en organisation. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in : En kvalitativ fallstudie om betydelsen av kommunikationen mellan ledare och nyanställd för en välfungerande socialiseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-); Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Carina Steggo Udd; Lovisa Wahlberg; [2023]
  Nyckelord :kommunikation och ledarskap; meningsskapande; organisatorisk assimilering; organisationskultur; socialiseringsprocessen;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Idag stannar nyanställda allt kortare tid på sina arbetsplatser. En av de främsta orsakerna till detta är upplevelsen av bristande återkoppling, uppskattning och stöd från ledaren samt misslyckande med att förmedla och implementera organisationens kultur till nya arbetstagare. LÄS MER

 5. 5. Strategisk kompetensförsörjning : En kvalitativ studie om att vara en attraktiv & konkurrenskraftig arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Hessel; Emma Karlsson; [2023]
  Nyckelord :competence supply; competence need; employer branding; talent management; attractive employer; human resources; kompetensförsörjning; kompetensbehov; employer branding; talent management; attraktiv arbetsgivare; human resources;

  Sammanfattning : Bakgrund: Framväxten av human resource management (HRM) tog fart under 80-talet som ett svar på en ökad medvetenhet kring att medarbetarna och den kompetens de besitter har en central roll för organisationens framgång och konkurrenskraft. Utmaningen för organisationer i dagens samhälle handlar om att integrera arbetet med HRM på ett strategiskt plan med de övergripande verksamhetsmålen. LÄS MER