Sökning: "strategiskt arbetsmiljöarbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden strategiskt arbetsmiljöarbete.

 1. 1. Språkbarriär mellan döva och hörande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Desirée Kalm; [2020]
  Nyckelord :Döv; Funktionsnedsättning; Psykosocial arbetsmiljö; Tvärkulturell kommunikation; Språkbarriär; Teckenspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur språkbarriären upplevs av döva individer i arbetslivet, främjas deras psykosociala arbetsmiljö eller försämras den genom språkbarriären. Jag har främst utgått från tvärkulturell kommunikation som teori samt psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöarbete i kunskapsintensiva organisationer - En kvalitativ studie om arbetsgivares arbete med stress i konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Garry Yue; [2018-08-22]
  Nyckelord :kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; konsultföretag; arbetsgivare; arbetsmiljöarbete; stressinterventioner; stresshantering; restriktioner; socio-ideologisk kontroll;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på arbetsrelaterad stress som ett ökande problem inom kun-skapsarbetare där nya förutsättningar skapar svårigheter i arbetsmiljöarbetet. Syftet med denna studie är att förstå och förklara arbetsgivares upplevda utmaningar och anpass-ningar i arbetsmiljöarbete inom kunskapsintensiva organisationer. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt arbetsmiljöarbete : En förutsättning för ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Marie Hansson; Frida Morell; [2018]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; sustainable working life; Job Demand-Resources model; strategic work environment; Organisatorisk och social arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; Job Demand-Resources modellen; strategiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Med hälsa som vapen : En studie i långsiktigt hälsoarbete för personalen inom privat omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Jenny Karlsson; Lotta Löfberg; [2011]
  Nyckelord :Long-term; work health; work environment; strategic health work; salutogenic perspective; Långsiktig; personalhälsa; arbetsmiljö; strategiskt hälsoarbete; hälsofrämjande; förebyggande hälsoarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte var att undersöka hur ett privatägt omsorgsföretag arbetar långsiktigt med personalens fysiska och psykiska hälsa samt hur personalen upplever hälsoarbetet och sin fysiska och psykiska hälsa på arbetsplatsen. Då verksamheten i första hand beskrevs som brukarstyrd var det intressant att undersöka hur ett företag kan arbeta aktivt med personalens hälsa utan att det inkräktar på den brukarstyrda verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsutvecklingen samverkar inom äldreomsorgen i en kommun

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Ann Hedman; [2011]
  Nyckelord :DiVA; publicering; examensarbete uppsats;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöverket gav år 2009 kommun K anmärkning för bristande rutiner beträffande årlig uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket har föranlett ett kommunövergripande arbetsmiljöarbete från HR avdelningens sida bl.a. i form av utbildningsinsatser. LÄS MER