Sökning: "stress and burnout"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden stress and burnout.

 1. 1. Hoppfullt för hopp : En sambandsstudie om hopp, psykologisk trygghet och arbetsengagemang hos gymnasielärare

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Elsert; Dennis Dam; [2022]
  Nyckelord :Arbetsengagemang; psykologisk trygghet; hopp; krav och resurser; lärare;

  Sammanfattning : The statistics on Swedish teachers' occupational health can be described as troubling. Stress-related mental illness is increasing and teachers are suffering from burnout to a greater extent than other occupational groups. This indicates that new perspectives on prevention of burnout are required. LÄS MER

 2. 2. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 3. 3. Stress och välbefinnande bland socialsekreterare : En enkätstudie om stressnivån hos socialsekreterare i förhållande till välbefinnande och arbetsmiljö utifrån ett ålder- och erfarenhetsperspektiv i Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergström; Liza Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Social worker; social work; fatigue; stress; burnout; wellbeing; organization; work environment; age;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar bland akademiker har ökat de senaste åren och det inkluderar socialsekreterare. Tidigare studier visar på hur New Public Managements utformning och styrning av det sociala arbetet påverkat socialsekreterares stressnivå och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatsens möjlighet att motverka utmattningssyndrom : En kvalitativ studie om utmattningssyndrom på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Filip Persson; David Renblad; [2022]
  Nyckelord :Work-related burnout; preventive work; managers in Sweden; communication; presence; responsibility; Arbetsrelaterad utbrändhet; förebyggande arbete; chefer i Sverige; kommunikation; närvaro; ansvarstagande;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är något som många tillbringar majoriteten av sin vakna tid på, för vissa blir det dock något som kan bli en bidragande faktor till en stress och press. All stress och press är inte alltid möjlig att hantera som man vill, detta leder för många till en utmattning, alltså har man inte tillräckligt med resurser för att hantera de krav som ställs på en. LÄS MER

 5. 5. Utmattningssyndrom och skyddsfaktorer hos sjuksköterskor relaterad till arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eleonora Lawrence; [2022]
  Nyckelord :Burnout syndrome; work environment; protective factors; stress; resilience; Utmattningssyndrom; arbetsmiljö; skyddsfaktorer; stress; motståndskraft;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress och utmattning är ett stort folkhälsoproblem inom hälso- och sjukvårdsyrken generellt och särskilt drabbade är de inom sjuksköterskeyrket. Detta problem har ökat markant de senaste åren och lett till långtidssjukskrivningar. Stress och arbetsbelastningen anses enligt forskning orsaka utmattningssyndrom. LÄS MER