Sökning: "stress kvalitativ studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden stress kvalitativ studenter.

 1. 1. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
  Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER

 2. 2. ”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Glenn Sörengård; Paulina Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Burnout; physical activity; exercise; physical therapy; Utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. LÄS MER

 3. 3. Hur motiverar Studenthälsan universitetsstudenter till minskad alkoholkonsumtion? : - En kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sophada Al-Fayadh Mean; [2019]
  Nyckelord :Alcohol consumption; University students; Student Health service; alcohol prevention; health promotion and sustainable development.; Alkoholkonsumtion; Studenthälsan; universitetsstuderande; hälsofrämjande; alkoholförebyggande och hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Abstract   Mean, A.F. S. (2019). LÄS MER

 4. 4. STRESSHANTERING OCH STUDIER : En kvalitativ intervjustudie om högskolestudenters stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kevin Reyes; [2019]
  Nyckelord :Stress; Folkhälsa; Högskolestudenter; Coping; KASAM; Krav-kontroll- och Stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband med deras studier. För att granska högskolestudiernas stress så har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Sammantaget intervjuades åtta högskolestudenter. LÄS MER

 5. 5. Stress och dess r­elation till kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Ström; Camilla Breberg; [2019]
  Nyckelord :perceived stress; academic self-efficacy; coping strategies; physical activity; gender differences;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär är ett stort samhällsproblem inte minst bland studenter. Tidigare forskning tyder på att stress är ett multifaktoriellt fenomen. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan stress och kön, akademisk self-efficacy, copingstrategier samt fysisk aktivitet. LÄS MER