Sökning: "stress kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 779 uppsatser innehållade orden stress kvinnor.

 1. 1. En litteraturstudie om curcumins effekt och säkerhet vid behandling av knäartros : Kan curcumin användas som substitut för NSAID samt paracetamol hos patienter med knäartros?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Felicia Wanneborn; [2022]
  Nyckelord :Curcuma longa; gurkmeja; curcuminoid; curcumin; knäartros; osteoartrit; NSAID;

  Sammanfattning : Introduktion: Knäartros är en degenerativ och låggradig inflammationssjukdom, som ungefär 22,9 % av alla över 40 år lider av. Det drabbar oftare kvinnor än män, och risken ökar vid bland annat fetma samt tidigare ledskador. LÄS MER

 2. 2. "Ett misslyckande i kvarten" - En kvalitativ studie om hur kvinnor med ADHD upplever sin vardag och sina sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lorena Sierra Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Adult Women; Gender Studies; Stigma; Social Constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women with ADHD are statistically diagnosed later in life than men. Previous studies have shown that girls and women with neuropsychiatric disabilities tend to hide their symptoms to appear normative. It is discussed that girls may be judged harder than boys for expressing some of the common ADHD-symptoms due to stereotypical gender norms. LÄS MER

 3. 3. Manlig och kvinnlig stress, finns det? : En kvalitativ jämförande studie om universitetsstudenters hantering av stress

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Berg; Karin Jansson; [2022]
  Nyckelord :Stress; Gender differences; students; habitus; roles;

  Sammanfattning : In recent years, stress has become one of the fastest growing societal problems. According to previous researches women tend to be exposed at a higher risk of developing stress-related illnesses than men. LÄS MER

 4. 4. Förekomst och könsskillnader i upplevd stress och val av copingstrategier bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emilia Moberg; [2022]
  Nyckelord :Stress; Coping strategies; University students; Perceived Stress Scale; Brief COPE; Stress; Copingstrategier; Universitetsstudenter; Perceived Stress Scale; Brief COPE;

  Sammanfattning : Det är vanligt förekommande att universitetsstudenterna i Sverige upplever psykisk ohälsa i form av stress. Hur individen påverkas av stress beror på förmågan att kunna hantera en stressfylld situation. Olika sätt att hantera en stressfylld situation benämns copingstrategier. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att bli inducerad efter beräknat förlosningsdatum : En kvalitativ webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Jonsson; Josefine Hedström; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; Induktion av förlossning; Kontinuerlig information; Kvalitativ innehållsanalys; Medikalisering; Stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att bli inducerad i samband medförlossning från graviditetsvecka 41. Metod: En kvalitativ webbaserad undersökning genom ett frågeformulär med öppna frågor. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som analysmetod. Resultat: Totalt inkluderades 28 deltagare i undersökningen. LÄS MER