Sökning: "stress och prestationsångest"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden stress och prestationsångest.

 1. 1. Prestationsångest i sångundervisning : fyra sångpedagoger om elevers prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tim Ullman; [2018]
  Nyckelord :Prestationsångest; MPA; scenskräck; stress; uppträdande; framträdande; stresshantering; förebyggande åtgärder; sångpedagoger; sångelever;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöktes sångpedagogers syn på och erfarenheter av elevers prestationsångest och hur sångpedagoger kan arbeta med förebyggande och hantering av elevers prestationsångest i undervisningen. Fyra sångpedagoger intervjuades i semistrukturerade, kvalitativa intervjuer angående tankar kring elevers prestationsångest. LÄS MER

 2. 2. ”Oj, vad händer nu?” : En självstudie om pianistens upplevelser av nervositet och oro vid olika uppspelstillfällen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2018]
  Nyckelord :nervousness; anxiety; performance ability; musical performance anxiety; artistical mental training; phenomenology of body; journal notes; video; nervositet; oro; gestaltningsförmåga; musikalisk prestationsångest; artistisk mental träning; kroppens fenomenologi; loggbok; videoinspelning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i kroppens fenomenologi utforska vilka reaktioner som uppstår i kroppen när jag är nervös vid olika typer av framträdanden. Förutom det ska också undersökas mentalträningens betydelse för minskning av stress och nervositet och dess påverkan på min gestaltningsförmåga vid dessa spelningstillfällen. LÄS MER

 3. 3. Effekter av spelifiering : På lärplattformen PING PONG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sankhero Odisho; Kevin Rylander Nordberg; [2017]
  Nyckelord :gamification; learning management system; PING PONG; education; experience; positive emotions; increased motivation; boosted self-esteem; increased community; negative emotions; stress; performance anxiety; spelifiering; lärplattform; PING PONG; utbildning; upplevelse; positiva känslor; ökad motivation; förbättrat självförtroende; ökad gemenskap; negativa känslor; stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Spelifiering definieras som användningen av speldesignelement inom icke-spelsammanhang. Detta är ett koncept vars popularitet har ökat och fortsätter att öka. På senare år har spelifiering tillämpats inom utbildning men även andra områden som: marknadsföring, politik och interaktiva system. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa med ett genusperspektiv : En studie bland studenter på Umeå universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Johansson; Therése Kanerva; [2017]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; genus; universitet; studenter;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar bland unga i Sverige, en stor del av den populationen är studenter på högskolor och universitet. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om studenterna upplever psykisk ohälsa och om det finns genusskillnader inom psykisk ohälsa mellan kvinnliga och manliga studenter på Umeå universitet. LÄS MER

 5. 5. Hur elever påverkas av provveckor : En enkätstudie som undersöker elevers attityder till provveckor i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Oscar Hedkvist; [2017]
  Nyckelord :provveckor; gymnasieskola; stress; prestation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever anser att de påverkas av provveckor och om eleverna tycker det är ett koncept som fungerar. I studien användes en enkätundersökning, beståendes av en kvantitativ och en kvalitativ del. Två klasser från en gymnasieskola i mellersta Sverige deltog i studien. LÄS MER