Sökning: "stress sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden stress sömn.

 1. 1. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 3. 3. En Fenomenografisk studie om middagsvilans betydelse för barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Möller; Sara Holstein; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; inflytande; hjärnans påverkan av sömn; middagsvila; middagsvilans förändringar; sovmiljö; sovrutiner; stress; sömn och hälsa; återhämtning;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vår studie var att undersöka pedagogers, föräldrars och BVC-sköterskors uppfattningar om de yngre barnens sömn och vila i förskolan. Enligt en fenomenografisk teori och analysmetod utgick vi från våra frågeställningar som lyder: • Vad anser pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor vara viktigt gällande förskolebarns middagsvila? • Vilken uppfattning har pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor om att väcka barn från sin middagssömn? • Vad säger tidigare forskning om att väcka barn från sin middagssömn? • Hur uppfattar pedagoger att barns vila i förskolan har förändrats över tid? Sammanfattningsvis utifrån svaren vi fått från föräldrar, pedagoger och sköterskor på BVC är att de tycker att sömnen eller vilan under dagtid är av stor vikt på grund av behovet av återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 5. 5. Sömn och upplevd stress – påverkan på fysisk återhämtning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Victor Håård; [2019]
  Nyckelord :anspänning; kognitiv återhämtning; muskulär återhämtning; prestation; sömndeprivering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER