Sökning: "stress samhällsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden stress samhällsnivå.

 1. 1. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 3. 3. Naturen som medium : En litteraturöversikt om miljöns inverkan på återhämtning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sofia Nilsson; Klara Danhard; [2020]
  Nyckelord :Naturliga miljöer; skogen; naturen; människors upplevelser; ökat välmående; återhämtning; aktivitetsbalans; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Brist på återhämtning kan leda till psykisk ohälsa, stress och sjukskrivning, därför är källor till återhämtning ett relevant område att undersöka inom arbetsterapi. Forskning om naturens inverkan på människan görs inom en mängd olika områden, bland annat undersöks hur naturen påverkar människans hälsa. LÄS MER

 4. 4. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER

 5. 5. Det verbala våldets ansikte : En kvalitativ intervjustudie om handläggares roller, upplevelser och strategier för att hantera verbalt våld som uppstår vid klientmöten.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Safia Omar; [2018]
  Nyckelord :handläggare; verbalt våld; strategier; offentlig myndighet; gräsrotsbyråkrat; klientrelation; främre och bakre region;

  Sammanfattning : Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade individer utan berör även övriga samhället. Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga, både på individnivå, och på samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta otrygghet, oro och stress inför arbetet. LÄS MER