Sökning: "stress skillnad mellan kvinnor män"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden stress skillnad mellan kvinnor män.

 1. 1. Kartläggning av fysiskt aktiva unga kvinnor och mäns självskattade stress och livskvalitet : en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Rebecca Blomqvist; Iris de Ridder; [2024]
  Nyckelord :mental health; physical activity; stress; quality of life; young adults;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna rapporterar högst grad av psykisk ohälsa jämfört med andra åldersgrupper, och stress är en vanlig orsak till sjukskrivning. Fysisk aktivitet har visats vara en ”skyddande” faktor för psykisk ohälsa, till exempel höjer livskvalitet. Trots detta tycks psykisk ohälsa förekomma även i denna grupp. LÄS MER

 2. 2. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 3. 3. Tillsvidareanställda vs. Tidsbegränsat anställda : En arbetsrelaterad stressjämförelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Lucht; Emma Karlsson; [2023]
  Nyckelord :work stress; form of employment; job insecurity; Demand-Control-Support-Model; flexible labor market;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är ett utbrett samhällsproblem. Som en konsekvens av den flexibla arbetsmarknaden ökar tidsbegränsade anställningar, vilket kan orsaka arbetsrelaterad stress. Syftet med studien är att undersöka vad som kan predicera att människor upplever generell arbetsstress, och om stressen skiljer sig utifrån anställningsform. LÄS MER

 4. 4. Upplever gymnasieungdomar stress och hur hanterar de stressen? : En studie om stress och copingstrategier bland gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Petter Wanjura; Hampus Bergström; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskola; stress; stresshantering; coping; coping strategier; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om elever i årskurs 1–3 på gymnasiet upplever stress, vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera/förebygga stress samt om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i upplevd stress och val av copingstrategier. Metoden som användes var av kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieungdomars upplevelse av stress : Prediceras stress av personlighetsegenskaper, känsla av sammanhang eller programinriktning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Casper Hällström; Deborah Lindman; [2023]
  Nyckelord :Personality traits; SOC; stress; high school students; high school programme; Personlighetsegenskaper; KASAM; stress; programinriktning; gymnasieungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om gymnasieungdomars upplevda stress prediceras av personlighetsegenskaper, val av programinriktning och känsla av sammanhang (KASAM). För att uppnå studiens syfte har frågeställningen Skiljer sig gymnasieungdomars upplevelse av stress beroende på KASAM, personlighetsegenskaper och programinriktning? varit utgångspunkt. LÄS MER