Sökning: "stress ur olika psykologiska perspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden stress ur olika psykologiska perspektiv.

 1. 1. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Shanghai; parkanvändning; urbanisering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggare inom äldreomsorgens upplevelse av sin arbetssituation : En kvalitativ studie ur ett salutogent perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Jonna Karlsson; Ebba Maddumage Larsson; [2016]
  Nyckelord :Care managers; elderly care; sense of coherense; stress; workload; Biståndshandläggare; äldreomsorg; KASAM; stress; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom ett salutogent perspektiv få en ökad förståelse för, inom äldreomsorgen verksamma, biståndshandläggares arbetssituation samt att undersöka vad som kan bidra till att biståndshandläggares arbetssituation upplevs som lättare och mindre påfrestande. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer där sex biståndshandläggare verksamma i Värmland har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Omvälvning eller invävning : En sociologisk undersökning av Feministiskt Initiativs partiprogram

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :David Öborn Regin; [2015]
  Nyckelord :Genderequality; swedish politics; politics; Feministiskt Initiativ; discoureanalysis; gender; Jämställdhet; politik; partipolitik; Feministiskt Initiativ; diskursanalys; genus;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats är en sociologisk diskursanalytiskt inspirerad undersökning av Feministiskt Initiativs partiprogram. Undersökningen syftar till att se på den världsbild som målas upp i partiprogrammet utifrån termer om invävning och omvälvning. Både gällande politiska diskurser och avseende människan som varelse. LÄS MER

 4. 4. Calliditas : ett arbete om elevers utveckling av den metakognitiva förmågan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Sjöfors Paulsson; Martina Östergren; [2013]
  Nyckelord :Färdigheter; hjärnan; kunskapssyn; metakognitiv förmåga;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall? En kvalitativ undersökning i form av intervjuer användes och totalt djupintervjuades fem speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Självskattad stress och prestation i experimentella minnestest

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Öhrstedt; [2007]
  Nyckelord :Stress; Minne; Kognition; IDA;

  Sammanfattning : I en delstudie till IDA-projektet har 185 kvinnor i 40-årsåldern skattat sin stress med PSS (Perceived Stress Scale) och genomfört fyra episodiska minnestest. Ett omvänt U-format samband med PSS som oberoende faktor och prestation i de olika minnestesterna som beroende faktor har prövats. Ett linjärt samband har sökts post hoc. LÄS MER