Sökning: "stress- related exhaustion disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden stress- related exhaustion disorder.

 1. 1. JAG GÖR, JAG KAN, JAG FÖRSTÅR, JAG UTVECKLAS Deltagares upplevelser av förberedande arbetsträning i en arbetsliknande miljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bodil Hultsbo; [2021-09-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative content analysis; rehabilitation; return to work; stress- related exhaustion disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. LÄS MER

 2. 2. Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Holm; Amy Danielsson Chalom; [2021]
  Nyckelord :Stress; ungdomar; KEDS; MFS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Utmattning som transformativ kris : En kvalitativ studie om människors upplevelser av att ha drabbats av utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Karl-Wilhelm Arvidsson; Andrea Landelius; [2021]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; kris; holistiskt perspektiv; lärdomar; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i västvärlden och i Sverige är utmattningssyndrom den vanligaste psykiatriska diagnosen som leder till sjukskrivning. Socialstyrelsen beskriver att de som söker hjälp för utmattning befinner sig i kris, men denna aspekt följs varken upp i diagnoskriterier eller behandlingsrekommendationer. LÄS MER

 4. 4. Episodisk minnesprestation vid utmattningssyndrom undersökt med Buschkes selektiva påminnelseprocedur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Andersson; Anna Bergdal; [2019]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; episodiskt minne; Buschkes selektiva påminnelseprocedur;

  Sammanfattning : Förekomsten av stressrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren. Långvarig stress utan möjligheter till behandling och rehabilitering kan få allvarliga konsekvenser med kognitiva symtom som försämrad minnesfunktion som följd. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska insatser i rehabiliteringsprocessen för individer med utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa och dess effekt på återgång i arbete - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Jonathan Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :occupational therapy; return to work; burnout; exhaustion disorder; stress;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka när arbetsterapeuten blir involverad i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individer som är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa, hur arbetsterapi tillämpassamt vilken effekt arbetsterapeutiska insatser har på klientens återgång i arbete. Insamlingen av data gjordes genom sökningar databaserna CINAHL, PsycINFO, Cochrane, PubMed, SveMed+ samt Amed via Luleå tekniska universitetsbibliotek under perioden februari till mars 2019. LÄS MER