Sökning: "stressfaktorer Hospital"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden stressfaktorer Hospital.

 1. 1. Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ur ett patientsäkerhetsperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Modig; Isabelle Singborn; [2020]
  Nyckelord :A literature review; inpatient; nurse; patient safety; work-related stress; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete inriktas idag på att bidra med god och säker vård till alla patienter. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret och ska skydda patienterna från onödigt lidande. Att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i samråd med patienten bidrar till god och säker vård. LÄS MER

 2. 2. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av möjliga arbetsrelaterade stressfaktorer på vårdavdelning på sjukhus - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amelie Hallberg; Stina Wessling; [2017]
  Nyckelord :ethics; nurse; stress; ward; work environment.; arbetsmiljö; etik; sjuksköterska; stress; vårdavdelning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sjuksköterskors arbetsmiljö är enligt tidigare forskning ansträngd. Hög arbetsbelastning och stress påverkar patientsäkerheten och leder till ohälsa och sjukskrivningar hos personal. Stress definieras som ett tillstånd där människor reagerar på någon aktivitet, händelse eller liknande. LÄS MER

 4. 4. Att vara avancerad nybörjare som intensivvårdssjuksköterska-upplevelser av stress och stresshantering i sin nya roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Ulvinge; Farzaneh Roghayeh Yekehzare; [2015-08-04]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; avancerad nybörjare; stress; coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara avancerad nybörjare som intensivvårdssjuksköterska innebär att utsättas för en mängd stressfaktorer som att till exempel bygga upp en ny yrkesidentitet och att finna sin plats i arbetsgruppen. Dessa stressfaktorer skall dessutom relateras med de faktorer som utmärker intensivvårdssjuksköterskans högteknologiska arbetsmiljö i ett högt tempo. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsrelaterade stress samt konsekvenserna av detta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Yasmine Johansson; Zara Marcusson; [2011]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad; sjukhus; sjuksköterskor; stressfaktorer Hospital; nurses; stressors; work related ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsrelaterade stress samt att ta reda på vilka konsekvenser detta kan leda till. Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie med 14 vetenskapliga artiklar. Datainsamling gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER